[vc_row king_bg_repeat=”no-repeat”][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Klauzula informacyjna ogólna:

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (dalej: RODO), Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji ul. Wołodyjowskiego 5, 15-287 Białystok, e-mail : fundacjabialystok@gmail.com, numer telefonu – 85 875 80 13 uprzejmie informuje, że jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności prowadzonej przez Fundację:
 2. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z :
 3. Dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych ( art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO), w celu wskazanym w zgodzie, w tym w celu realizacji projektów zleconych przez PFRON na mocy art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz w celu udzielania świadczeń rehabilitacyjnych.
 4. Podjęciem czynności mających na celu zawarcie umowy o świadczenie usług z Administratorem, a także realizację umowy  zawartej z Administratorem ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wykonania umowy o świadczenie usług
 5. Istnieniem uzasadnionych wymogów Administratora tj. min. w celu realizacji projektów zleconych przez PFRON, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych)
 6. Realizacją wymogów ustawowych ciążących na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu przestrzegania przepisów prawa przez Administratora.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane do PFRON, PUP, partnerom biznesowym, podmiotom, którym dane zostały powierzone takim jak biuro rachunkowe, organom publicznym, z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu:
 9. W przypadku przetwarzania na podstawie wyrażenia zgody – do czasu cofnięcia zgody.
 10. Przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych,
 11. Przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi,
 12. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Wnioski powinny być złożone pisemnie na adres siedziby Spółki lub na adres e-mail: fundacjabialystok@gmail.com Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
 13. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Osoba przekazująca swoje dane, w przypadku stwierdzenia, że jej prawa zostały naruszone, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
 16. Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 17. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań zgodnie z wnioskiem lub umową.

W przypadku udostępnienia przez Panią/Pana danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków organów, współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób na rzecz Administratora prosimy o poinformowanie tych osób o zakresie przekazanych danych, celu przetwarzania danych, nazwie Administratora, zasadach przetwarzania danych wynikającej z niniejszej informacji[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]