Zasięg projektu
mapaWojewództwo podlaskie

piskiPowiat piski

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oparte jest w głównej mierze na kompletności oddziaływań  poprzez łączenia diagnozy lekarskiej i psychologiczno- pedagogicznej ze wskazaniami koniecznych działań rehabilitacyjno – terapeutycznych oraz opracowaniem i wdrożeniem  przez specjalistów pracujących z dzieckiem indywidualnego programu rehabilitacyjno- terapeutycznego, który ciągle jest modyfikowany w związku z osiąganymi postępami lub ich brakiem.

Projekt „Im wcześniej, tym lepiej-wielospecjalistyczne wspomaganie szansą optymalnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego” przewiduje formy wsparcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – najbardziej przemyślane działania, które pomogą mu pokonywać trudności w poznawaniu świata, uczestniczeniu w życiu społecznym i osiąganiu samodzielności. Dzięki tym staraniom w dużej mierze udaje się zapobiegać negatywnym skutkom niepełnosprawności.  Do tych działań – po przeprowadzeniu rzetelnej diagnozy-należy zaliczyć terapię metodą integracji sensorycznej, terapię taktylną, terapię EEG-Biofeedback, zajęcia logopedyczne i zajęcia rozwijające umiejętności społeczne dziecka.

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju ukierunkowanej na:

      • pomocy dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego jakim dysponuje

      • przygotowaniu dziecka z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną do korzystania z edukacji i współżycia w grupie

      • pomocy w stopniowym osiąganiu coraz większej samodzielności

Docelową  grupą beneficjentów  w pierwszym okresie realizacji projektu,  w terminie 1 kwietnia 2014 – 31 marca 2015 (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych), będzie 30 osób niepełnosprawnych z terenu województwa podlaskiego i 10 osób niepełnosprawnych z terenu województwa warmińsko – mazurskiego. Beneficjenci – to niepełnosprawni do lat 18,  posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

W grupie docelowej mogą znaleźć się osoby z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem,  z niepełnosprawnością intelektualną a także z innymi niepełnosprawnościami, w tym ze sprzężeniami. Oferowane formy wsparcia dla w/w grup niwelują, powstałe w wyniku zaburzeń przetwarzania sensorycznego, dysfunkcje umożliwiając dziecku prawidłowy rozwój,  rozwijają naturalne zdolności mózgu, który wpływa bezpośrednio na funkcjonowanie całego organizmu.