Zasięg projektu
mapaWojewództwo podlaskie

piskiPowiat piski

1. Rekrutację przeprowadzi organizator: Fundacja Sportu i Rehabilitacji w okresie od 1 kwiecień 2017 roku nieprzerwanie do końca trwania II edycji projektu . W czasie prowadzenia rekrutacji Biuro Projektu będzie czynne w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 10.00 do 16.00

2. Rekrutację dzieci i młodzieży do projektu przeprowadza się odrębnie w każdym województwie biorącym w nim udział.

3. Wsparciem w ramach Projektu zostanie objętych 48 beneficjentów ostatecznych (30 zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego , 10 zamieszkałych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego pow. Piski 8 zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego Pow. Chełmski ).

4. Grupą docelową są osoby niepełnosprawne – dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 roku życia.

5. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, pod uwagę będą brane następujące kryteria:

aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
miejsce zamieszkania (województwo podlaskie, województwo warmińsko-mazurskie, województwo lubelskie)
wiek (osoby, które w momencie przystąpienia do Projektu – 1 kwietnia 2018 r. – nie ukończyły 18 lat)

6. Aby wziąć udział w Projekcie Kandydat musi spełniać łącznie wszystkie w/w trzy kryteria. Jeżeli do udziału w Projekcie zgłosi się więcej kandydatów o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

7. Ogłoszenia o naborze zostaną przekazane poprzez: kontakt bezpośredni z potencjalnymi beneficjentkami/beneficjentami lub ich opiekunami, internet, ulotki, plakaty).

8. W celu przeprowadzenia selekcji, opiekun prawny wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny w siedzibie Fundacji Rozwoju Sportu i Rehabilitacji oraz na stronach internetowych: http://www.fundacja-rehabilitacja.pl

9. Wypełnione formularze zgłoszeniowe opiekun prawny może dostarczyć do Organizatora osobiście, za pośrednictwem poczty lub internetu.

10. Zgłoszenie rejestrowane jest w momencie wpływu prawidłowo wypełnionego formularza w wersji papierowej do Organizatora. Opiekun prawny zostaje powiadomiony, o fakcie rejestracji zgłoszenia w momencie dotarcia do Organizatora (dot. zgłoszeń mailowych). W przypadku braku potwierdzenia opiekun prawny powinien skontaktować się z Organizatorem. Zarejestrowany formularz jest podstawą do wpisania Kandydata na listę rankingową.

11. Zakwalifikowani kandydaci mogą przystąpić do Projektu po podpisaniu przez opiekuna prawnego deklaracji uczestnictwa w Projekcie, która zawiera co najmniej:

a) wyrażenie woli uczestniczenia w Projekcie,
b) oświadczenie opiekuna prawnego o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w Projekcie,
c) datę i podpis uczestnika Projektu/opiekuna prawnego,
d) pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

.