„Im wcześniej, tym lepiej – wielospecjalistyczne wspomaganie szansą optymalnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego” V edycja. Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach wniosku o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r.,poz 426 z późn. zm.), składany w ramach Konkursu 1/2020 pn.”Pokonamy bariery” z dnia 09.10.2020r.

 

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych z województw: warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, małopolskiego, śląskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego, które w dniu przystąpienia do projektu nie ukończyły 25 roku życia.

Projekt przewiduje prowadzenie na terenie wyżej wymienionych województw następujących form wsparcia:

-Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

-Integracja Sensoryczna

-zajęcia logopedyczne

-Terapia Taktylna

-EEG Biofeedback

-Trening w nawiązywaniu relacji społecznych z wykorzystaniem muzyki

-Zajęcia usprawniające ruchowo

-Indywidualny trening słuchowy

-Hipoterapia

Do projektu zakwalifikowanych zostanie łącznie 144 osoby niepełnosprawne. Z wszystkich proponowanych form wsparcia mogą korzystać dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami w sferze wzroku, słuchu, mowy, z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz z innymi niepełnosprawnościami nie wykluczając sprzężeń. Z uwagi na to, że są to w przeważającej większości zajęcia indywidualne to ich specyfika i sposób oddziaływania jest dostosowany bezpośrednio do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej uczestniczącej w zajęciach, do jej schorzenia, potrzeb i wieku.

 

Warunki rekrutacji:

 

 1. Rekrutacja prowadzona będzie jednakowo w województwie mazowieckim, warmińsko-mazurskim, śląskim, pomorskim, małopolskim oraz lubelskim w okresie od 01 kwietnia do 15 kwietnia 2021 roku z zastrzeżeniem prawa przedłużenia okresu rekrutacji, jeżeli w wyznaczonym terminie nie uda się przeprowadzić naboru.
 2. W czasie prowadzenia rekrutacji biuro projektu będzie czynne codziennie w godzinach 8.00 – 16.00.
 3. Wnioskodawca zapewnia równy dostęp do udziału w projekcie beneficjentom ostatecznym z poszczególnych województw, a działania rekrutacyjne będą prowadzone w jednakowym zakresie.
 4. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie odrębnie w każdym województwie biorącym w nim udział.
 5. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 144 beneficjentów ostatecznych: -16 zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego -24 zamieszkałych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego -18 zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego -26 zamieszkałych na terenie woj. pomorskiego -30 zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego -30 zamieszkałych na terenie woj. śląskiego
 6. Grupą docelową są osoby niepełnosprawne w wieku od 3 r.ż. do 25 r.ż.
 7. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty- pod uwagę będą brane następujące kryteria – jednakowe we wszystkich województwach: -aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne -wiek beneficjenta (osoby, które w momencie przystąpienia do projektu – kwiecień 2021 roku ukończyły 3 r.ż./nie ukończyły 25r.ż. -miejsce zamieszkania (wymienione wcześniej województwa)
 8. Jeżeli do projektu zgłosi się więcej niż 144 kandydatów, pierwszeństwo będą miały osoby nigdy nie uczestniczące wcześniej w podobnym projekcie, następnie o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 9. Ogłoszenia o naborze będą przekazywane poprzez: kontakt bezpośredni z potencjalnymi beneficjentami lub ich opiekunami, Internet, ulotki.

10.W celu przeprowadzenia selekcji, opiekun prawny wypełni formularz zgłoszeniowy, dostępny w siedzibie biura Fundacji, bądź na stronie internetowej Fundacji: www.fundacja-rehabilitacja.pl. Wypełnione formularze zgłoszeniowe opiekun powinien dostarczyć do biura Fundacji osobiście, za pośrednictwem poczty bądź mailowo.

11.Zgłoszenie rejestrowane jest w momencie wpływu prawidłowo wypełnionego formularza w wersji papierowej do Fundacji. Opiekun prawny/rodzic zostanie powiadomiony o fakcie rejestracji zgłoszenia w momencie dotarcia do biura zgłoszenia (dotyczy zgłoszeń mailowych). W przypadku braku potwierdzenia opiekun powinien skontaktować się z biurem Fundacji. Zarejestrowany formularz jest podstawą do wpisania kandydata na listę uczestników.

 1. Zakwalifikowani kandydaci mogą przystąpić do Projektu po podpisaniu przez opiekuna prawnego/rodzica beneficjenta deklaracji uczestnictwa w Projekcie, która zawiera co najmniej: -wyrażenie woli uczestniczenia w projekcie -oświadczenie opiekuna prawnego o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w Projekcie -datę i podpis rodzica/opiekuna prawnego nieletniego – pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
 2. Rekrutacja na kolejny etap będzie prowadzona na bieżąco z uwzględnieniem tych beneficjentów projektu, którzy mogą zgłosić się w każdej chwili, np. bezpośrednio po otrzymaniu orzeczenia o niepełnosprawności, głównie ze względu na to, że w każdej chwili do udziału w projekcie może zgłosić się osoba, która dopiero została zdiagnozowana.

 

Harmonogram działań w ramach projektu w terminie od 01.04.2021 do 31.03.2022 roku obejmuje takie podzadania jak: zarządzanie projektem, działania promocyjne, pozyskiwanie beneficjentów do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji, któregoś dziecka, zakup sprzętu do prowadzenia form wsparcia, zatrudnienie kadry merytorycznej do prowadzenia zajęć, diagnoza zaburzeń Integracji Sensorycznej, opracowanie i monitorowanie Indywidualnych Planów Działania, prowadzenie procesu wspomagania dzieci w zakresie zaplanowanych form wsparcia, bieżąca kontrola i ocena, bieżące rozliczanie czasu pracy osób obsługujących zadanie, prowadzenie rozliczeń finansowych, konsultacje merytoryczne wspomagania rozwoju dzieci,

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Termin realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.03.2022

 

Dofinansowanie – 1 435 900,00 zł

 

Całkowite koszty projektu – 1 522 300,00 zł