pfron

jpg-logo

Białystok, dn. 02.03.2018 r.

Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji
Ul. Wołodyjowskiego 5
15-287 Białystok

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w imieniu Fundacji Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku zapraszam do złożenia oferty, dotyczącej prowadzenia form wsparcia:
1) Integracji Sensorycznej,
2) Logopedii,
3) Zajęć rozwijających umiejętności społeczne,
4) EEG-Biofeedback
na potrzeby Projektu pn.„Im wcześniej, tym lepiej – wielospecjalistyczne wspomaganie szansą optymalnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zapytania jest prowadzenie jednej z form wsparcia tj. Terapia Integracji Sensorycznej, Terapia logopedyczna, Terapia EEG-Biofeedback oraz Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne na terenie województwa lubelskiego
2. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie terapii indywidualnej dla każdego z beneficjentów.
3. Zleceniodawca zapewnia pomieszczenia oraz sprzęt dostosowany do każdej z terapii, uwzględniając jednocześnie bezpieczeństwo oraz higienę warunków pracy.
4. Formy wsparcia prowadzone będą w obiektach dostosowanych do osób niepełnosprawnych, zapewnionych przez Zleceniodawcę. Na terenie województwa będzie to Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie.

II. Wymogi odnośnie wykonawców:
1. Posiadanie kwalifikacji i wymaganych uprawnień niezbędnych do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, Terapii logopedycznej, Terapii EEG-Biofeedback czy Zajęć rozwijających umiejętności społeczne.
2. Posiadanie niezbędnego doświadczenia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
3. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do udokumentowania wykonania przedmiotu umowy za pomocą uzgodnionej ze Zleceniobiorcą dokumentacji, w szczególności związanej z rozliczeniem czasu pracy.

III. Termin realizacji zamówienia:
1. Prowadzenie form wsparcia tj. Integracja Sensoryczna, Logopedia, Terapia EEG-Biofeedback czy Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne w projekcie pn. „Im wcześniej, tym lepiej – wielospecjalistyczne wspomaganie szansą optymalnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego”, odbywać się będą w terminie od 03.04.2018r. do 31.03.2019r. (z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia 2018r.).
2. Możliwość prowadzenia formy wsparcia od poniedziałku do soboty.

IV. Kryteria wyboru:
1. Spełnienie łącznie wymogów i terminów dotyczących wykonywania zlecenia (pkt. I, II i III)
2. Najniższa cena brutto za realizację usługi.

V. Oferta:
1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę zainteresowaną prowadzeniem formy wsparcia.
2. Do oferty należy załączyć:
Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, terapii logopedycznej, Terapii EEG-Biofeedback bądź Zajęć rozwijających umiejętności społeczne.
3. Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy fundacjabialystok@gmail.com, osobiście bądź listownie na adres:
Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji
ul. Wołodyjowskiego 5
15-287 Białystok
4. Osobą do kontaktu z ofertami jest Juchimowicz Tomasz – Prezes Zarządu Fundacji, tel. 858758013, mail: fundacjabialystok@gmail.com
5. Zleceniodawca odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

Prezes Zarządu Fundacji

Tomasz Juchimowicz

Białystok, dn. 02.03.2018 r.

Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji
Ul. Wołodyjowskiego 5
15-287 Białystok

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w imieniu Fundacji Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku zapraszam do złożenia oferty, dotyczącej prowadzenia Treningu w nawiązywaniu relacji społecznych z wykorzystaniem muzyki, na potrzeby Projektu pn.„Pokonując labirynt własnych możliwości- nowatorskie metody usprawniania, rehabilitacji i terapii dziecka niepełnosprawnego”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zapytania jest prowadzenie Treningu w nawiązywaniu relacji społecznych z wykorzystaniem muzyki na terenie województwa podlaskiego.
2. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie terapii indywidualnej dla każdego z beneficjentów.
3. Zleceniodawca zapewnia pomieszczenia oraz sprzęt dostosowany do każdej z terapii, uwzględniając jednocześnie bezpieczeństwo oraz higienę warunków pracy.
4. Formy wsparcia prowadzone będą w obiektach dostosowanych do osób niepełnosprawnych, zapewnionych przez Zleceniodawcę.

II. Wymogi odnośnie wykonawców:
1. Posiadanie kwalifikacji i wymaganych uprawnień niezbędnych do prowadzenia Treningu w nawiązywaniu relacji społecznych z wykorzystaniem muzyki.
2. Posiadanie niezbędnego doświadczenia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
3. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do udokumentowania wykonania przedmiotu umowy za pomocą uzgodnionej ze Zleceniobiorcą dokumentacji, w szczególności związanej z rozliczeniem czasu pracy.

III. Termin realizacji zamówienia:
1. Zajęcia z Treningu w nawiązywaniu relacji społecznych z wykorzystaniem muzyki, w ramach projektu pn. „Pokonując labirynt własnych możliwości- nowatorskie metody usprawniania, rehabilitacji i terapii dziecka niepełnosprawnego”, odbywać się będą w terminie od 03.04.2018r. do 31.03.2019r. (z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia 2018r.).
2. Możliwość prowadzenia formy wsparcia od poniedziałku do soboty.

IV. Kryteria wyboru:
1. Spełnienie łącznie wymogów i terminów dotyczących wykonywania zlecenia (pkt. I, II i III)
2. Najniższa cena brutto za realizację usługi.

V. Oferta:
1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę zainteresowaną prowadzeniem formy wsparcia.
2. Do oferty należy załączyć:
Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia Treningu w nawiązywaniu relacji społecznych z wykorzystaniem muzyki.
3. Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy fundacjabialystok@gmail.com, osobiście bądź listownie na adres:
Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji
ul. Wołodyjowskiego 5
15-287 Białystok
4. Osobą do kontaktu z ofertami jest Juchimowicz Tomasz – Prezes Zarządu Fundacji, tel. 858758013, mail: fundacjabialystok@gmail.com
5. Zleceniodawca odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

Prezes Zarządu Fundacji

Tomasz Juchimowicz

Białystok, dn. 02.03.2018 r.

Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji
Ul. Wołodyjowskiego 5
15-287 Białystok

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w imieniu Fundacji Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku zapraszam do złożenia oferty, dotyczącej prowadzenia form wsparcia:
1) Treningu w nawiązywaniu relacji społecznych z wykorzystaniem muzyki,
2) Masażu Leczniczego,
3) Hipoterapii,
na potrzeby Projektu pn.„Pokonując labirynt własnych możliwości- nowatorskie metody usprawniania, rehabilitacji i terapii dziecka niepełnosprawnego”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zapytania jest prowadzenie jednej z form wsparcia tj. Trening w nawiązywaniu relacji społecznych z wykorzystaniem muzyki, Masaż leczniczy, Hipoterapia na terenie województwa lubelskiego
2. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie terapii indywidualnej dla każdego z beneficjentów.
3. Zleceniodawca zapewnia pomieszczenia oraz sprzęt dostosowany do każdej z terapii, uwzględniając jednocześnie bezpieczeństwo oraz higienę warunków pracy.
4. Formy wsparcia prowadzone będą w obiektach dostosowanych do osób niepełnosprawnych, zapewnionych przez Zleceniodawcę.

II. Wymogi odnośnie wykonawców:
1. Posiadanie kwalifikacji i wymaganych uprawnień niezbędnych do prowadzenia Treningu w nawiązywaniu relacji społecznych z wykorzystaniem muzyki, Masażu leczniczego i Hipoterapii.
2. Posiadanie niezbędnego doświadczenia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
3. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do udokumentowania wykonania przedmiotu umowy za pomocą uzgodnionej ze Zleceniobiorcą dokumentacji, w szczególności związanej z rozliczeniem czasu pracy.

III. Termin realizacji zamówienia:
1. Prowadzenie form wsparcia tj. Trening w nawiązywaniu relacji społecznych z wykorzystaniem muzyki, masaż leczniczy, Hipoterapia w projekcie pn. „Pokonując labirynt własnych możliwości- nowatorskie metody usprawniania, rehabilitacji i terapii dziecka niepełnosprawnego”, odbywać się będą w terminie od 03.04.2018r. do 31.03.2019r. (z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia 2018r.).
2. Możliwość prowadzenia formy wsparcia od poniedziałku do soboty.

IV. Kryteria wyboru:
1. Spełnienie łącznie wymogów i terminów dotyczących wykonywania zlecenia (pkt. I, II i III)
2. Najniższa cena brutto za realizację usługi.

V. Oferta:
1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę zainteresowaną prowadzeniem formy wsparcia.
2. Do oferty należy załączyć:
Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia Treningu w nawiązywaniu relacji społecznych z wykorzystaniem muzyki, Masażu leczniczego bądź Hipoterapii.
3. Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy fundacjabialystok@gmail.com, osobiście bądź listownie na adres:
Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji
ul. Wołodyjowskiego 5
15-287 Białystok
4. Osobą do kontaktu z ofertami jest Juchimowicz Tomasz – Prezes Zarządu Fundacji, tel. 858758013, mail: fundacjabialystok@gmail.com
5. Zleceniodawca odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

Prezes Zarządu Fundacji

Tomasz Juchimowicz

Białystok, dn. 02.03.2018 r.

Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji
Ul. Wołodyjowskiego 5
15-287 Białystok

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w imieniu Fundacji Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku zapraszam do złożenia oferty, dotyczącej prowadzenia Zajęć rozwijających umiejętności społeczne, na potrzeby Projektu pn.„Im wcześniej, tym lepiej – wielospecjalistyczne wspomaganie szansą optymalnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zapytania jest prowadzenie Zajęć rozwijających umiejętności społeczne na terenie województwa podlaskiego.
2. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie terapii indywidualnej dla każdego z beneficjentów.
3. Zleceniodawca zapewnia pomieszczenia oraz sprzęt dostosowany terapii, uwzględniając jednocześnie bezpieczeństwo oraz higienę warunków pracy.
4. Zajęcia prowadzone będą w obiektach dostosowanych do osób niepełnosprawnych, zapewnionych przez Zleceniodawcę.

II. Wymogi odnośnie wykonawców:
1. Posiadanie kwalifikacji i wymaganych uprawnień niezbędnych do prowadzenia Zajęć rozwijających umiejętności społeczne.
2. Posiadanie niezbędnego doświadczenia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
3. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do udokumentowania wykonania przedmiotu umowy za pomocą uzgodnionej ze Zleceniobiorcą dokumentacji, w szczególności związanej z rozliczeniem czasu pracy.

III. Termin realizacji zamówienia:
1. Prowadzenie Zajęć rozwijających umiejętności społeczne w projekcie pn. „Im wcześniej, tym lepiej – wielospecjalistyczne wspomaganie szansą optymalnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego”, odbywać się będą w terminie od 03.04.2018r. do 31.03.2019r. (z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia 2018r.).
2. Możliwość prowadzenia formy wsparcia od poniedziałku do soboty.

IV. Kryteria wyboru:
1. Spełnienie łącznie wymogów i terminów dotyczących wykonywania zlecenia (pkt. I, II i III)
2. Najniższa cena brutto za realizację usługi.

V. Oferta:
1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę zainteresowaną prowadzeniem formy wsparcia.
2. Do oferty należy załączyć:
Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia Zajęć rozwijających umiejętności społeczne.
3. Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy fundacjabialystok@gmail.com, osobiście bądź listownie na adres:
Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji
ul. Wołodyjowskiego 5
15-287 Białystok
4. Osobą do kontaktu z ofertami jest Juchimowicz Tomasz – Prezes Zarządu Fundacji, tel. 858758013, mail: fundacjabialystok@gmail.com
5. Zleceniodawca odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

Prezes Zarządu Fundacji

Tomasz Juchimowicz

Białystok, dn. 02.03.2018 r.

Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji
Ul. Wołodyjowskiego 5
15-287 Białystok

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w imieniu Fundacji Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku zapraszam do złożenia oferty, dotyczącej prowadzenia Komunikacji alternatywnej
na potrzeby Projektu pn.„Jestem aktywny i kreatywny”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zapytania jest prowadzenie Komunikacji alternatywnej na terenie województwa mazowieckiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im Róży Czackiej w Laskach
2. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie terapii indywidualnej dla każdego z beneficjentów.
3. Zleceniodawca zapewnia pomieszczenia oraz sprzęt dostosowany do terapii, uwzględniając jednocześnie bezpieczeństwo oraz higienę warunków pracy.
4. Forma wsparcia prowadzona będzie w obiekcie dostosowanym do osób niepełnosprawnych, zapewnionych przez Zleceniodawcę.

II. Wymogi odnośnie wykonawców:
1. Posiadanie kwalifikacji i wymaganych uprawnień niezbędnych do prowadzenia Komunikacji alternatywnej.
2. Posiadanie niezbędnego doświadczenia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
3. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do udokumentowania wykonania przedmiotu umowy za pomocą uzgodnionej ze Zleceniobiorcą dokumentacji, w szczególności związanej z rozliczeniem czasu pracy.

III. Termin realizacji zamówienia:
1. Prowadzenie formy wsparcia tj. Komunikacja alternatywna w projekcie pn. „Jestem aktywny i kreatywny”, odbywać się będzie w terminie od 03.04.2018r. do 31.03.2019r. (z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia 2018r.).
2. Możliwość prowadzenia formy wsparcia od poniedziałku do soboty.

IV. Kryteria wyboru:
1. Spełnienie łącznie wymogów i terminów dotyczących wykonywania zlecenia (pkt. I, II i III)
2. Najniższa cena brutto za realizację usługi.

V. Oferta:
1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę zainteresowaną prowadzeniem formy wsparcia.
2. Do oferty należy załączyć:
Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia Komunikacji alternatywnej.
3. Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy fundacjabialystok@gmail.com, osobiście bądź listownie na adres:
Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji
ul. Wołodyjowskiego 5
15-287 Białystok
4. Osobą do kontaktu z ofertami jest Juchimowicz Tomasz – Prezes Zarządu Fundacji, tel. 858758013, mail: fundacjabialystok@gmail.com
5. Zleceniodawca odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

Prezes Zarządu Fundacji

Tomasz Juchimowicz

Białystok, dn. 02.03.2018 r.

Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji
Ul. Wołodyjowskiego 5
15-287 Białystok

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w imieniu Fundacji Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku zapraszam do złożenia oferty, dotyczącej prowadzenia Komunikacji alternatywnej
na potrzeby Projektu pn.„Jestem aktywny i kreatywny”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zapytania jest prowadzenie Komunikacji alternatywnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie
2. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie terapii indywidualnej dla każdego z beneficjentów.
3. Zleceniodawca zapewnia pomieszczenia oraz sprzęt dostosowany do terapii, uwzględniając jednocześnie bezpieczeństwo oraz higienę warunków pracy.
4. Forma wsparcia prowadzona będzie w obiekcie dostosowanym do osób niepełnosprawnych, zapewnionych przez Zleceniodawcę.

II. Wymogi odnośnie wykonawców:
1. Posiadanie kwalifikacji i wymaganych uprawnień niezbędnych do prowadzenia Komunikacji alternatywnej.
2. Posiadanie niezbędnego doświadczenia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
3. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do udokumentowania wykonania przedmiotu umowy za pomocą uzgodnionej ze Zleceniobiorcą dokumentacji, w szczególności związanej z rozliczeniem czasu pracy.

III. Termin realizacji zamówienia:
1. Prowadzenie formy wsparcia tj. Komunikacja alternatywna w projekcie pn. „Jestem aktywny i kreatywny”, odbywać się będzie w terminie od 03.04.2018r. do 31.03.2019r. (z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia 2018r.).
2. Możliwość prowadzenia formy wsparcia od poniedziałku do soboty.

IV. Kryteria wyboru:
1. Spełnienie łącznie wymogów i terminów dotyczących wykonywania zlecenia (pkt. I, II i III)
2. Najniższa cena brutto za realizację usługi.

V. Oferta:
1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę zainteresowaną prowadzeniem formy wsparcia.
2. Do oferty należy załączyć:
Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia Komunikacji alternatywnej.
3. Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy fundacjabialystok@gmail.com, osobiście bądź listownie na adres:
Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji
ul. Wołodyjowskiego 5
15-287 Białystok
4. Osobą do kontaktu z ofertami jest Juchimowicz Tomasz – Prezes Zarządu Fundacji, tel. 858758013, mail: fundacjabialystok@gmail.com
5. Zleceniodawca odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

Prezes Zarządu Fundacji

Tomasz Juchimowicz

Białystok, dn. 02.03.2018 r.

Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji
Ul. Wołodyjowskiego 5
15-287 Białystok

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w imieniu Fundacji Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku zapraszam do złożenia oferty, dotyczącej prowadzenia Komunikacji alternatywnej
na potrzeby Projektu pn.„Jestem aktywny i kreatywny”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zapytania jest prowadzenie Komunikacji alternatywnej na terenie województwa lubelskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie
2. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie terapii indywidualnej dla każdego z beneficjentów.
3. Zleceniodawca zapewnia pomieszczenia oraz sprzęt dostosowany do terapii, uwzględniając jednocześnie bezpieczeństwo oraz higienę warunków pracy.
4. Forma wsparcia prowadzona będzie w obiekcie dostosowanym do osób niepełnosprawnych, zapewnionych przez Zleceniodawcę.

II. Wymogi odnośnie wykonawców:
1. Posiadanie kwalifikacji i wymaganych uprawnień niezbędnych do prowadzenia Komunikacji alternatywnej.
2. Posiadanie niezbędnego doświadczenia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
3. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do udokumentowania wykonania przedmiotu umowy za pomocą uzgodnionej ze Zleceniobiorcą dokumentacji, w szczególności związanej z rozliczeniem czasu pracy.

III. Termin realizacji zamówienia:
1. Prowadzenie formy wsparcia tj. Komunikacja alternatywna w projekcie pn. „Jestem aktywny i kreatywny”, odbywać się będzie w terminie od 03.04.2018r. do 31.03.2019r. (z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia 2018r.).
2. Możliwość prowadzenia formy wsparcia od poniedziałku do soboty.

IV. Kryteria wyboru:
1. Spełnienie łącznie wymogów i terminów dotyczących wykonywania zlecenia (pkt. I, II i III)
2. Najniższa cena brutto za realizację usługi.

V. Oferta:
1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę zainteresowaną prowadzeniem formy wsparcia.
2. Do oferty należy załączyć:
Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia Komunikacji alternatywnej.
3. Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy fundacjabialystok@gmail.com, osobiście bądź listownie na adres:
Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji
ul. Wołodyjowskiego 5
15-287 Białystok
4. Osobą do kontaktu z ofertami jest Juchimowicz Tomasz – Prezes Zarządu Fundacji, tel. 858758013, mail: fundacjabialystok@gmail.com
5. Zleceniodawca odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

Prezes Zarządu Fundacji

Tomasz Juchimowicz

Białystok, dn. 02.03.2018 r.

Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji
Ul. Wołodyjowskiego 5
15-287 Białystok

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w imieniu Fundacji Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku zapraszam do złożenia oferty, dotyczącej prowadzenia Komunikacji alternatywnej
na potrzeby Projektu pn.„Jestem aktywny i kreatywny”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zapytania jest prowadzenie Komunikacji alternatywnej na terenie województwa podlaskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im Jana Korczaka w Sokółce
2. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie terapii indywidualnej dla każdego z beneficjentów.
3. Zleceniodawca zapewnia pomieszczenia oraz sprzęt dostosowany do terapii, uwzględniając jednocześnie bezpieczeństwo oraz higienę warunków pracy.
4. Forma wsparcia prowadzona będzie w obiekcie dostosowanym do osób niepełnosprawnych, zapewnionych przez Zleceniodawcę.

II. Wymogi odnośnie wykonawców:
1. Posiadanie kwalifikacji i wymaganych uprawnień niezbędnych do prowadzenia Komunikacji alternatywnej.
2. Posiadanie niezbędnego doświadczenia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
3. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do udokumentowania wykonania przedmiotu umowy za pomocą uzgodnionej ze Zleceniobiorcą dokumentacji, w szczególności związanej z rozliczeniem czasu pracy.

III. Termin realizacji zamówienia:
1. Prowadzenie formy wsparcia tj. Komunikacja alternatywna w projekcie pn. „Jestem aktywny i kreatywny”, odbywać się będzie w terminie od 03.04.2018r. do 31.03.2019r. (z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia 2018r.).
2. Możliwość prowadzenia formy wsparcia od poniedziałku do soboty.

IV. Kryteria wyboru:
1. Spełnienie łącznie wymogów i terminów dotyczących wykonywania zlecenia (pkt. I, II i III)
2. Najniższa cena brutto za realizację usługi.

V. Oferta:
1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę zainteresowaną prowadzeniem formy wsparcia.
2. Do oferty należy załączyć:
Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia Komunikacji alternatywnej.
3. Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy fundacjabialystok@gmail.com, osobiście bądź listownie na adres:
Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji
ul. Wołodyjowskiego 5
15-287 Białystok
4. Osobą do kontaktu z ofertami jest Juchimowicz Tomasz – Prezes Zarządu Fundacji, tel. 858758013, mail: fundacjabialystok@gmail.com
5. Zleceniodawca odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

Prezes Zarządu Fundacji

Tomasz Juchimowicz

zapytanie-ofertowe-tomatis