Standardy Ochrony Małoletnich w Fundacji Rozwoju Sportu i Rehabilitacji

Rozdział 1

Informacje ogólne

  • WPROWADZENIE
  • Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. poz. 1606) określiła
  • warunki skutecznej ochrony małoletnich przed różnymi formami przemocy.
  • Wprowadzone zmiany wskazują na potrzebę opracowania jasnych i
  • spójnych standardów postępowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia lub
  • krzywdzenia małoletnich. „Standardy ochrony małoletnich” są jednym z elementów
  • systemowego rozwiązania ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i stanowią
  • formę zabezpieczenia ich praw. Należy je traktować jako jedno z narzędzi
  • wzmacniających i ułatwiających skuteczniejszą ochronę małoletnich przed
  • krzywdzeniem.
  • W konstruowaniu „Standardów ochrony małoletnich” przyjęto następujące
  • założenia:
  • 1. w Fundacji Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku nie są zatrudniane
  • osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich,
  • 2. wszyscy pracownicy potrafią zdiagnozować symptomy krzywdzenia
  • małoletniego oraz podejmować interwencje w przypadku podejrzenia, że
  • małoletni jest ofiarą przemocy,
  • 3. podejmowane postępowanie nie może naruszać praw dziecka, praw człowieka
  • oraz bezpieczeństwa danych osobowych,
  • 4. małoletni wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i
  • rówieśnikami,
  • 5. małoletni wiedzą, do kogo zwracać się o pomoc w sytuacjach dla nich
  • trudnych i czynią to mając świadomość skuteczności podejmowanych
  • działań,
  • 6. rodzice poszerzają wiedzę i umiejętności o metodach wychowania bez
  • stosowania przemocy oraz potrafią uczyć zasad bezpieczeństwa.
  • Ponadto przyjęto, że:
  • 7. prowadzone postępowanie na wypadek krzywdzenia lub podejrzenia
  • krzywdzenia małoletnich jest zorganizowane w sposób zapewniający im
  • skuteczną ochronę,
  • 8. działania podejmowane w ramach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem
  • są dokumentowane oraz monitorowane i poddawane okresowej weryfikacji
  • przy udziale wszystkich zainteresowanych podmiotów. Uwzględniając
  • powyższe założenia niniejszy dokument określa zatem standardy ochrony
  • małoletnich, stanowiące zbiór zasad i procedur postępowania w sytuacjach
  • zagrożenia ich bezpieczeństwa. Jego najważniejszym celem jest ochrona
  • małoletnich przed różnymi formami przemocy oraz budowanie bezpiecznego
  • i przyjaznego środowiska.
  • SŁOWNICZEK POJĘĆ
  • Ilekroć w dokumencie „Standardy ochrony małoletnich” jest mowa o:
  • 1. Fundacja – należy przez to rozumieć Fundację Rozwoju Sportu i Rehabilitacji
  • w Białymstoku;
  • 2. małoletnim (dziecku, uczniu, wychowanku, beneficjencie) – należy przez to
  • rozumieć każdą osobę do ukończenia 18 roku życia;
  • 3. pracowniku/personelu Fundacji – należy przez to rozumieć każdego
  • pracownika Fundacji, bez względu na formę zatrudnienia, w tym:
  • praktykantów odbywających praktyki studenckie lub inne osoby, które z racji
  • pełnionej funkcji lub zadań mają (nawet potencjalny) kontakt z małoletnimi;
  • 4. Zarząd – należy przez to rozumieć Zarząd Fundacji Rozwoju Sportu i
  • Rehabilitacji w Białymstoku;
  • 5. rodzicu – należy przez to rozumieć przedstawiciela ustawowego małoletniego
  • pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod
  • władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może
  • działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka;
  • 6. opiekunie prawnym małoletniego – należy przez to rozumieć osobę, która ma
  • za zadanie zastąpić dziecku rodziców, a także wypełnić wszystkie ciążące na
  • nich obowiązki. Jest przedstawicielem ustawowym małoletniego, dlatego
  • może dokonywać czynności prawnych w imieniu dziecka i ma za zadanie
  • chronić jego interesy prawne, osobiste oraz finansowe;
  • 7. „osobie najbliższej małoletniemu” – należy przez to rozumieć osobę wstępną:
  • matkę, ojca, babcię, dziadka; rodzeństwo: siostrę, brata, w tym rodzeństwo
  • przyrodnie, a także inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie, a w
  • przypadku jej braku – osobę pełnoletnią wskazaną przez małoletniego;
  • 8. przemocy fizycznej – należy przez to rozumieć każde intencjonalne działanie
  • sprawcy, mające na celu przekroczenie granicy ciała małoletniego, np. bicie,
  • popychanie, szarpanie, itp.;
  • 9. przemocy seksualnej – należy przez to rozumieć zaangażowanie małoletniego
  • w aktywność seksualną, której nie jest on lub ona w stanie w pełni zrozumieć
  • i udzielić na nią świadomej zgody, naruszającą prawo i obyczaje danego
  • społeczeństwa;
  • 10.przemocy psychicznej – należy przez to rozumieć powtarzający się wzorzec
  • zachowań opiekuna lub skrajnie drastyczne wydarzenie (lub wydarzenia),
  • które powodują u dziecka poczucie, że jest nic niewarte, złe, niekochane,
  • niechciane, zagrożone i że jego osoba ma jakąkolwiek wartość jedynie wtedy,
  • gdy zaspokaja potrzeby innych;
  • 11.zaniechaniu – należy przez to rozumieć chroniczne lub incydentalne
  • niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i psychicznych przez
  • osoby zobowiązane do opieki, troski i ochrony zdrowia i/lub
  • nierespektowanie podstawowych praw, powodujące zaburzenia jego zdrowia
  • i/lub trudności w rozwoju;
  • 12.przemocy domowej – należy przez to rozumieć jednorazowe albo
  • powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub
  • dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób
  • wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające
  • te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich
  • godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące
  • szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące
  • cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą;
  • 13.osobie stosującej przemoc domową – należy przez to rozumieć pełnoletniego,
  • który dopuszcza się przemocy domowej;
  • 14.świadku przemocy domowej – należy przez to rozumieć osobę, która posiada
  • wiedzę na temat stosowania przemocy domowej lub widziała akt przemocy
  • domowej.
 • Rozdział 2

  • Standardy ochrony małoletnich
  • Standard I
  • Pracownicy Fundacji, małoletni, ich rodzice oraz opiekunowie prawni
  • znają „Standardy ochrony małoletnich”. Dokument jest dostępny i upowszechniany.
  • Wskaźniki realizacji standardu:
  • • Dokument „Standardy ochrony małoletnich” został opracowany, zgodnie z
  • Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i
  • opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1606).
  • • Zapoznano z nim personel Fundacji, rodziców/opiekunów prawnych
  • małoletnich oraz małoletnich.
  • • Dokument wprowadzono do stosowania w Fundacji.
  • • Dokument udostępniono na stronie internetowej Fundacji: www.fundacjarehabilitacja.pl oraz w widocznym miejscu w biurze Fundacji i placówce
  • prowadzonej przez Fundację (informacja na tablicy ogłoszeń, dokument do
  • wglądu w sekretariacie).
  • • Dokument został udostępniony w dwóch wersjach: wersji zupełnej oraz
  • skróconej przeznaczonej dla małoletnich i zawierającej informacje dla nich
  • istotne.
  • • Informacje o treści dokumentu upowszechniane są wśród pracowników
  • Fundacji.
  • • Informacje istotne dla małoletnich zawarte w dokumencie upowszechniane są
  • po zakończeniu zajęć/warsztatów grupowych prowadzonych przez
  • pracowników Fundacji oraz konsultacji prowadzonych w indywidualnym
  • kontakcie.
  • • Publikacja dokumentu spełnia wymogi Ustawy o zapewnianiu dostępności
  • osobom ze szczególnymi potrzebami.
  • Standard II
  • Personel współtworzy i gwarantuje bezpieczne i przyjazne środowisko w Fundacji.
  • Wskaźniki realizacji standardu:
  • 1. W Fundacji zatrudnia się personel po wcześniejszej weryfikacji w Krajowym
  • Rejestrze Karnym, Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, a w
  • przypadku stanowisk pedagogicznych dodatkowo w Centralnym Rejestrze
  • Orzeczeń Dyscyplinarnych. W przypadku zatrudnienia obcokrajowców
  • personel weryfikuje osobę w rejestrach karalności państw trzecich w zakresie
  • określonych przestępstw (lub odpowiadających im czynów zabronionych w
  • przepisach prawa obcego) lub w przypadkach prawem wskazanych poprzez
  • oświadczenia o niekaralności.
  • 2. Zarząd Fundacji określa organizację, stosowanie i dokumentowanie działań
  • podejmowanych w ramach procedur określonych w dokumencie „Standardy
  • ochrony małoletnich”.
  • 3. Pracownicy Fundacji są świadomi swoich praw oraz odpowiedzialności
  • prawnej ciążącej na nich za nieprzestrzeganie standardów ochrony
  • małoletnich.
  • 4. W Fundacji prowadzona jest systematyczna edukacja wszystkich
  • pracowników z zakresu ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, a w
  • szczególności:
  • 1) rozpoznawania symptomów krzywdzenia małoletnich,
  • 2) procedur interwencji w przypadku krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia, a
  • także posiadania informacji o krzywdzeniu,
  • 3) dokumentowania podejmowanych działań związanych z ochroną małoletnich,
  • 4) znajomości praw dziecka, praw człowieka oraz zasad bezpiecznego przetwarzania
  • udostępnionych danych osobowych,
  • 5) odpowiedzialności prawnej za zdrowie i życie powierzonych w opiece
  • małoletnich,
  • 6) procedury „Niebieskie Karty”,
  • 7) bezpieczeństwa relacji całego personelu z małoletnim, uwzględniającą wiedzę o
  • zachowaniach pożądanych i niedozwolonych w kontaktach z nim.
  • 5. W Fundacji prowadzi się systematyczną diagnozę czynników ryzyka i
  • czynników chroniących poczucia bezpieczeństwa małoletnich, a w
  • szczególności w obszarach:
  • 1) relacji między pracownikiem Fundacji a małoletnim,
  • 2) poczucia bezpieczeństwa psychofizycznego, z uwzględnieniem zagrożeń
  • środowiskowych (poszanowanie odmienności, równość i sprawiedliwość w
  • przestrzeganiu ogólnie obowiązujących zasad, podmiotowe traktowanie).
  • Standard III
  • Fundacja oferuje rodzicom/opiekunom prawnym informację oraz edukację w
  • zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ich ochrony przed krzywdzeniem i
  • wykorzystywaniem.
  • Wskaźniki realizacji standardu:
  • 1. W Fundacji znajduje się tablica informacyjna (tablica ogłoszeń) dla rodziców,
  • gdzie umieszczone są dane kontaktowe placówek zapewniających pomoc i
  • opiekę w trudnych sytuacjach życiowych. Na stronie internetowej Fundacji
  • oraz w mediach społecznościowych publikowane są przydatne informacje na
  • temat: wychowania dzieci bez przemocy, ochrony dzieci przed przemocą i
  • wykorzystywaniem, zagrożeń bezpieczeństwa dziecka w Internecie oraz
  • możliwości podnoszenia umiejętności wychowawczych.
  • 2. Rodzice mają dostęp do obowiązujących w Fundacji „Standardów ochrony
  • małoletnich” gdzie znajdują się procedury zgłaszania zagrożeń.
  • 3. Fundacja umożliwia rodzicom oraz opiekunom prawnym małoletnich,
  • poprzez organizację warsztatów, szkoleń, konsultacji indywidualnych,
  • poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z ochroną dziecka przed
  • zagrożeniami oraz z zakresu wychowania pozytywnymi metodami
  • wychowawczymi, bez kar fizycznych i krzywdzenia psychicznego dziecka.
  • Standard IV
  • Fundacja zapewnia małoletnim równe traktowanie oraz przestrzeganie ich praw.
  • Wskaźniki realizacji standardu:
  • 1. Fundacja oferuje edukację w zakresie praw dziecka, człowieka oraz ochrony przed
  • zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem. Upowszechniane są materiały
  • zawierające:
  • • informacje na temat praw dziecka/praw człowieka,
  • • informacje na temat ochrony przed przemocą oraz wykorzystywaniem,
  • • informacje z zakresu profilaktyki przemocy rówieśniczej,
  • • informacje na temat zagrożeń bezpieczeństwa dzieci w Internecie.
  • 2. Małoletni mają dostęp do informacji do kogo mogą się zgłosić po pomoc i
  • radę w przypadku krzywdzenia lub wykorzystywania.
  • 3. W Fundacji dostępne są materiały edukacyjne w zakresie: praw dziecka,
  • ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem seksualnym oraz
  • zasad bezpieczeństwa w Internecie (broszury, ulotki, książki).
  • 4. W Fundacji wyeksponowane są informacje na temat możliwości uzyskania
  • pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania
  • dla dzieci i młodzieży.
  • Standard V
  • Organizacja postępowania na wypadek krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia
  • małoletnich zapewnia skuteczną ochronę.
  • Wskaźniki realizacji standardu:
  • 1. Określono procedury interwencji personelu w sytuacjach krzywdzenia lub
  • podejrzenia krzywdzenia małoletniego.
  • 2. Postępowanie na wypadek krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia
  • małoletniego nie może naruszać jego godności, wolności, prawa do
  • prywatności oraz nie może powodować szkody na jego zdrowiu psychicznym
  • lub fizycznym (poczucie krzywdy, poniżenia, zagrożenia, wstydu).
  • 3. W Fundacji ustalone są zasady wsparcia małoletniego po ujawnieniu doznanej
  • przez niego krzywdy.
  • 4. W Fundacji wskazano osobę odpowiedzialną za składanie zawiadomień o
  • popełnieniu przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadomienie sądu
  • opiekuńczego oraz wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”.
  • 5. W Fundacji wskazano osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń o
  • zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia.
  • Informacja o osobie przyjmującej zgłoszenia jest upowszechniona na stronie
  • internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Fundacji.
  • 6. Podmioty postępowania uprawnione do przetwarzania danych osobowych
  • uczestników postępowania w sprawach krzywdzenia małoletnich
  • przestrzegają Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych
  • Osobowych, obowiązującej w Fundacji (RODO).
  • Standard VI
  • W Fundacji wzmacniane jest poczucie bezpieczeństwa małoletnich w obszarze
  • relacji społecznych oraz ochrony przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami.
  • Wskaźniki realizacji standardu:
  • 1. W Fundacji opracowano zasady zapewniające bezpieczne relacje między
  • małoletnimi a personelem.
  • 2. W Fundacji określono wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między
  • małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone.
  • 3. W Fundacji opracowano zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z
  • dostępem do sieci internetowej oraz procedury ochrony małoletnich przed
  • treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalanymi
  • w innej formie.
  • 4. W Fundacji opracowano i wdrożono procedury ochrony małoletnich przed
  • krzywdzeniem w sytuacjach: przemocy domowej oraz cyberprzemocy.
  • 5. W Fundacji opracowano i wdrożono procedurę „Niebieskiej Karty”.
  • 6. Pracownicy Fundacji realizują plan wsparcia małoletniego po ujawnieniu
  • doznanej przez niego krzywdy.
  • Standard VII
  • Działania podejmowane w ramach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem są
  • dokumentowane. Wskaźniki realizacji standardu:
  • 1. W Fundacji prowadzony jest rejestr spraw zgłaszanych i rozpatrywanych w
  • związku z podejrzeniem lub krzywdzeniem małoletnich.
  • 2. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń związanych z krzywdzeniem
  • małoletnich składa oświadczenie o zachowaniu poufności i zobowiązana jest
  • do zachowania bezpieczeństwa uzyskanych danych osobowych.
  • 3. W procedurze „Niebieskie Karty” stosowane są wzory Kart „A” i „B” oraz
  • kwestionariusze rozpoznania przemocy domowej.
  • 4. Obieg dokumentów w sprawach związanych z krzywdzeniem małoletnich
  • określa Instrukcja Kancelaryjna.
  • 5. Zasady przechowywania ujawnionych incydentów lub zgłoszonych
  • incydentów lub zdarzeń.
  • Standard VIII
  • Fundacja monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z
  • przyjętymi zasadami i procedurami ochrony małoletnich.
  • Wskaźniki realizacji standardu:
  • 1. Przyjęte zasady i realizowane procedury ochrony małoletnich są
  • weryfikowane – przynajmniej raz na dwa lata.
  • 2. W ramach kontroli zasad i praktyk ochrony małoletnich Fundacja pozyskuje
  • opinie małoletnich oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych.
  • 3. Do weryfikacji dokumentacji wykorzystywane są wnioski z kontroli
  • „Standardów ochrony małoletnich” przez uprawnione do kontroli podmioty
  • zewnętrzne.
  • 4. Zasady monitoringu oraz termin, zakres i sposób kontroli określają Zarząd
  • Fundacji.
   • Rozdział 3

  • Zasady ochrony małoletnich przed krzywdzeniem obowiązujące w Fundacji
  • 3.1 Zasady zatrudniania pracowników w Fundacji oraz dopuszczania innych
  • osób do kontaktu nad małoletnimi
  • 1) Zarząd Fundacji przed nawiązaniem stosunku pracy, niezależnie od podstawy
  • nawiązania stosunku pracy oraz terminu jej trwania uzyskuje informacje:
  • a) w przypadku każdego pracownika, studenta odbywającego praktyki studenckie,
  • wolontariusza – z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych
  • w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego
  • oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z
  • 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom
  • czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego;
  • b) w przypadku zatrudnienia każdej osoby w Fundacji i dopuszczenia do kontaktu z
  • małoletnimi, w tym także studenta odbywającego praktyki studenckie,
  • wolontariusza – z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem
  • ograniczonym.
  • c) w przypadku zatrudnienia osoby na stanowisku pedagogicznym, w tym także
  • studenta odbywającego praktyki studenckie, wolontariusza dopuszczonych do pracy
  • z małoletnimi – zaświadczenie z Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych dla
  • Nauczycieli;
  • 2) Nie jest wymagane przedstawienie zaświadczeń, w przypadku, gdy z osobą jest
  • nawiązywany kolejny stosunek pracy w tej samej Fundacji w ciągu 3 miesięcy od
  • dnia rozwiązania albo wygaśnięcia na podstawie art. 20 ust. 5c poprzedniego
  • stosunku pracy.
  • 3) Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pedagogicznych składają przed
  • nawiązaniem stosunku pracy pisemne potwierdzenie spełniania warunku.
  • a) posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw
  • publicznych.
  • b) że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne w sprawie o umyślne
  • przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
  • 4) W przypadku zatrudniania kandydata do pracy lub dopuszczenia do kontaktu z
  • małoletnimi osoby posiadającej obywatelstwo innego państwa jest on zobowiązany
  • do złożenia przed zatrudnieniem lub dopuszczeniem do kontaktu z małoletnimi
  • informacji z rejestru karnego państwa, którego jest obywatelem, uzyskiwanej do
  • celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z
  • małoletnimi.
  • 5) W przypadku, gdy prawo państwa, z którego jest osoba, o której mowa w pkt 4
  • nie przewiduje wydawania informacji do celów działalności zawodowej lub
  • wolontariackiej związanej z kontaktami z małoletnimi, osoba ta przedkłada
  • informację z rejestru karnego tego państwa.
  • 6) W przypadku, gdy prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja, o
  • której mowa w ust. 4–5, nie przewiduje jej sporządzenia lub w danym państwie nie
  • prowadzi się rejestru karnego, osoba, o której mowa w pkt 5 , składa pracodawcy
  • oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana
  • w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w
  • rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz
  • w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz że nie wydano
  • wobec niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściła się
  • takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia
  • sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu
  • zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub
  • określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją,
  • wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem
  • duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez
  • małoletnich lub z opieką nad nimi.
  • 7) Oświadczenia, o których mowa w pkt 6, składane są pod rygorem
  • odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający
  • oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
  • „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
  • Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie
  • fałszywego oświadczenia.
  • 8) Informacje, o których mowa w pkt 4 – 8, pracodawca utrwala w formie wydruku
  • i załącza do akt osobowych pracownika albo dokumentacji dotyczącej osoby
  • dopuszczonej do kontaktu z małoletnimi.
  • 9) Zatrudniani pracownicy lub inne osoby przed dopuszczeniem do kontaktu z
  • małoletnimi są zobowiązani do zapoznania się z:
  • • Statutem Fundacji,
  • • Regulaminem pracy,
  • • Standardami ochrony małoletnich obowiązującymi w Fundacji,
  • • Regulaminami i instrukcjami bhp i p/poż,
  • • Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
  • 10) Potwierdzenie zapoznania się z dokumentami oraz oświadczenia o zobowiązaniu
  • się do ich przestrzegania składane jest w formie pisemnej i umieszczone w aktach
  • osobowych lub dołączane do umów o świadczenie działalności wolontariackiej lub
  • praktyki zawodowej.
  • 3.2 Zasady bezpiecznych relacji małoletnich i personelu Fundacji. Zasady
  • ogólne.
  • 1) Pracownicy dbają o bezpieczeństwo małoletnich podczas pobytu w Fundacji,
  • monitorują ich sytuacje i dobrostan.
  • 2) Pracownicy wspierają małoletnich w pokonywaniu trudności. Pomoc uwzględnia:
  • umiejętności rozwojowe dzieci i młodzieży, możliwości wynikające z
  • niepełnosprawności oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych.
  • 3) Pracownicy podejmują działania wychowawcze mające na celu kształtowanie
  • prawidłowych postaw – wyrażanie emocji w sposób niekrzywdzący innych,
  • niwelowanie zachowań agresywnych, promowanie zasad „dobrego wychowania”.
  • 4) Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi obowiązują wszystkich
  • pracowników, praktykantów i wolontariuszy.
  • Zasady komunikacji z małoletnim. Komunikacja budująca dobre relacje.
  • Personel:
  • 1. W komunikacji z małoletnimi zachowuje spokój, cierpliwość i szacunek.
  • Okazuje też zrozumienie dla ich trudności i problemów.
  • 2. Reaguje według zasad konstruktywnej komunikacji i krytyki na każde
  • obraźliwe, niewłaściwe, dyskryminacyjne zachowanie lub słowa małoletnich
  • oraz na wszelkie formy zastraszania i nietolerancji wśród nich.
  • 3. Daje prawo do odczuwania i mówienia o swoich emocjach, do wyrażania
  • własnego zdania oraz prawo do bycia wysłuchanym.
  • 4. Komunikacja prowadzona jest w sposób konstruktywny, budujący relacje, a
  • nie hierarchię zależności oraz nieufność i wrogość.
  • 5. Nie zawstydza, nie upokarza, nie lekceważy i nie obraża.
  • 6. Unika wypowiedzi nakazujących, komenderujących, nadmiernie
  • moralizujących, krytykanckich. Nie wytyka błędów w sposób, który rani.
  • 7. Nie grozi, nie wyraża dezaprobaty wobec zachowania małoletniego czy jego
  • postępów w nauce w sposób uwłaczający jego godności i poczuciu własnej
  • wartości.
  • 8. Nie reaguje złośliwościami, sarkazmem na zachowanie małoletniego lub jego
  • postępy w nauce, nie dowcipkuje i nie żartuje z małoletniego, w sposób, który
  • obniża jego poczucie własnej wartości.
  • 9. Słucha uważnie, udziela odpowiedzi adekwatnych do wieku małoletniego i
  • danej sytuacji. W relacjach z małoletnim stosuje zasady pozytywnej
  • komunikacji: aktywne słuchanie i komunikat JA.
  • 10. Stosuje zasady konstruktywnej krytyki wobec, np. niewłaściwego
  • zachowania małoletniego, tj. krytykuje w taki sposób, aby nie czuł się
  • zraniony, zmuszony do obrony czy do kontrataku.
  • 11.Nie podnosi głosu w sytuacji innej niż wynikająca z bezpieczeństwa
  • małoletniego lub innych osób.
  • 12.Mówi wyraźnie, bez szeptu i krzyku, stara się utrzymać spokojny ton głosu.
  • Utrzymuje kontakt wzrokowy. W czasie rozmowy znajduje się blisko drugiej
  • osoby, ale nie narusza jej przestrzeni osobistej.
  • Komunikacja służąca rozwiązywaniu konfliktów i utrzymywaniu świadomej
  • dyscypliny. Personel:
  • 1. W rozwiązywaniu konfliktów stosuje następujące zasady konstruktywnej
  • komunikacji:
  • a) nie ocenia, nie uogólnia, nie interpretuje, nie daje „dobrych rad”, nie
  • moralizuje,
  • b) wysłuchuje, stosuje komunikaty „JA”, upewnia się, czy dobrze rozumie
  • swojego rozmówcę,
  • c) oddziela problem od osoby, wyraża brak akceptacji dla zachowania a nie
  • człowieka,
  • d) skupia swoją uwagę na rozmówcy, koncentruje się na tym co mówi,
  • e) okazuje rozmówcy szacunek,
  • f) mówi wprost – otwarcie udziela konkretnych informacji zwrotnych.
  • 2. W komunikacji z małoletnim podczas rozwiązywaniu konfliktów wystrzega
  • się:
  • a) stoperów komunikacyjnych: osądzania, krytykowania, wyzywania,
  • rozkazywania, oskarżania, grożenia, odwracania uwagi,
  • b) błędu nadmiernej generalizacji (zamiast mówić o konkretnych sytuacjach i
  • konkretnych przyczynach irytacji, złości, przypisuje się pewne zdarzenia
  • stałym cechom osoby),
  • c) niewłaściwego zrozumienia intencji rozmówcy,
  • d) niespójności komunikatu werbalnego z niewerbalnym.
  • 3. W procesie rozwiązywania konfliktu dba o komunikację dającą małoletniemu
  • poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego i psychospołecznego, chroniącą go
  • od poczucia, że rozwiązanie konfliktu jest dla niego krzywdzące i rodzi
  • poczucie niesprawiedliwości, zlekceważenia czy odrzucenia.
  • 4. Umiejętnie, w sposób konstruktywny uczestniczy w rozwiązywaniu
  • konfliktów, stosując w zależności od potrzeb różne metody ich
  • rozwiązywania, np. negocjacje, mediacje, arbitraż, facylitację.
  • 5. Szybko reaguje na problemy związane z dyscypliną:
  • a) rozwiązuje pojawiające się problemy z dyscypliną bezpośrednio po
  • naruszeniu zasad przez małoletniego,
  • b) nie podnosi nadmiernie głosu i nie krzyczy, zwraca uwagę tym, którzy
  • łamią ustalony porządek,
  • c) wykazuje empatię wobec małoletnich,
  • d) ustala (przypomina) obowiązujące zasady – wyraźnie określa oczekiwane
  • zachowania. Metody dyscyplinowania dobiera adekwatnie do wieku i
  • poziomu rozwoju. Metody te nie mogą naruszać godności i nietykalności
  • osobistej (zakaz stosowania kar fizycznych).
  • 6. Upominając słownie, perswazyjnie, stara się opanować własne negatywne
  • emocje, np. złość, zdenerwowanie.
  • 7. Jeśli zajdzie taka potrzeba przekazuje małoletniemu utrzymany w spokojnym
  • tonie komunikat jasny, konkretny/rzeczowy, wolny od stygmatyzowania,
  • nakierowany na ocenę zachowania małoletniego, a nie jego osoby.
  • Zakaz stosowania przemocy wobec małoletniego w jakiejkolwiek formie, w tym
  • nawiązywania relacji o charakterze seksualnym
  • 1. Kontakty personelu z małoletnim nie łamią obowiązującego prawa,
  • ustalonych norm i zasad. Wszyscy małoletni są sprawiedliwie traktowani.
  • Pracownicy nie dzielą ich i nie dyskryminują (ze względu na pochodzenie,
  • poczucie tożsamości, wiek, płeć, status materialny, wygląd zewnętrzny,
  • wiedzę i umiejętności).
  • 2. Personel nie wykorzystuje wobec małoletnich relacji władzy lub przewagi
  • fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).
  • 3. Personel nie stosuje żadnej formy przemocy fizycznej wobec małoletnich, np.
  • takiej jak: zabieranie rzeczy, niszczenie rzeczy, bicie, popychanie,
  • szturchanie, ograniczenie swobody ruchu, szczypanie, klapsy,
  • pociągnięcie za włosy, bicie przedmiotami, wykręcanie rąk.
  • 4. Personel nie stosuje żadnej formy przemocy psychicznej wobec małoletnich,
  • np. takiej jak:
  • a) izolowanie, pomijanie, obniżanie statusu,
  • b) stygmatyzowanie z powodu ich zdrowia, osiągnięć edukacyjnych,
  • wyglądu, orientacji seksualnej, światopoglądu czy sytuacji majątkowej,
  • c) wyszydzanie, wyśmiewanie, ośmieszanie, poniżanie, wyzywanie, grożenie,
  • d) nadmierne, wygórowane wymagania,
  • e) agresywne wypowiedzi i komentarze,
  • f) rozpowszechnianie wszelkich nieprawdziwych, poniżających materiałów.
  • 5. Personel nie stosuje naruszających godność małoletniego wypowiedzi o
  • podtekście seksualnym, nie nawiązuje w wypowiedziach do aktywności bądź
  • atrakcyjności seksualnej w tym:
  • a) komentarzy na temat ciała/wyglądu/ubioru z podtekstem seksualnym;
  • dyskryminujących komentarzy odnoszących się do płci,
  • b) wulgarnych lub niestosownych dowcipów i żartów,
  • c) nie pisze do małoletnich wulgarnych lub dwuznacznych smsów, e-maili,
  • d) nie wdaje się w prywatne rozmowy małoletnich w mediach
  • społecznościowych, nie zamieszcza komentarzy i nie udostępnia zdjęć, w
  • jakimkolwiek podtekście lub kontekście erotycznym, które mogłyby
  • wyrządzić krzywdę, Personel nie narusza nietykalności osobistej małoletnich.
  • Nie zachowuje się wobec nich w sposób niestosowny, np. nie dotyka, nie
  • głaszcze, nie poklepuje w sposób poufały, dwuznaczny w celu zaspokojenia
  • własnych potrzeb seksualnych.
  • 6. Nie zmusza małoletnich do odbycia jakiekolwiek aktywności o charakterze
  • seksualnym.
  • 7. Nie prowokuje nieodpowiednich kontaktów z małoletnim, np. nie angażuje
  • się w takie aktywności jak łaskotanie, udawane walki z dziećmi czy brutalne
  • zabawy fizyczne.
  • 8. Upewnia/informuje, że jeśli czują się niekomfortowo w jakiejś sytuacji,
  • wobec konkretnego zachowania czy słów, mogą o tym powiedzieć
  • bezpośrednio lub wskazanej osobie i mogą oczekiwać odpowiedniej reakcji
  • lub pomocy.
  • 9. Zawsze jest przygotowany na wyjaśnienie swoich działań/zachowania.
  • 10.Personel zachowuje szczególną ostrożność wobec małoletnich, którzy
  • doświadczyli nadużycia i krzywdzenia, w tym seksualnego, fizycznego bądź
  • zaniedbania. Jeżeli małoletni dążyłby do nawiązania niestosownych
  • bądź nieadekwatnych fizycznych kontaktów z dorosłymi, personel reaguje z
  • wyczuciem, jednak stanowczo, a także pomaga małoletniemu zrozumieć
  • znaczenie osobistych granic.
  • 11.Personel równoważy potrzebę nadzoru z prawem małoletniego do
  • prywatności, np. nie należy otaczać małoletnich osobistą opieką, której oni
  • nie potrzebują.
  • 12.Przy każdej rozmowie o charakterze indywidualnym, na życzenie
  • małoletniego zapewnia obecność innej osoby dorosłej.
  • 13.W sytuacjach wymagających czynności pielęgnacyjnych i higienicznych
  • wobec małoletniego uczestniczy rodzic/opiekun prawny, przez co personel
  • unika innego niż niezbędny kontaktu fizycznego. Dotyczy to
  • zwłaszcza pomagania w korzystaniu z toalety.
  • Zasady nawiązywania kontaktu z małoletnimi w godzinach pracy, za pomocą
  • kanałów służbowych oraz w celach diagnostycznych i pomocowych
  • 1. Kontaktując się z małoletnim personel traktuje go podmiotowo.
  • 2. Kontakt nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, nie może wiązać się z
  • jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy.
  • 3. Co do zasady, kontakt powinien odbywać się wyłącznie w godzinach pracy i
  • dotyczyć celów mieszczących się w zakresie obowiązków personelu.
  • 4. Personel nie zaprasza małoletnich do swojego miejsca zamieszkania, nie
  • spotyka się z nimi prywatnie poza godzinami pracy.
  • 5. Personel nie nawiązuje kontaktów poprzez przyjmowanie bądź wysyłanie do
  • nich zaproszeń w mediach społecznościowych. Nie kontaktuje się z nimi
  • poprzez prywatne kanały komunikacji (prywatny telefon, email, komunikatory, profile w mediach społecznościowych).
  • 6. Jeśli zachodzi taka konieczność, właściwą formą komunikacji z małoletnimi
  • poza godzinami pracy są kanały służbowe (e-mail, telefon służbowy), a
  • rodzice/ opiekunowie prawni dzieci muszą wyrazić zgodę na taki kontakt.
  • 7. Utrzymywanie relacji towarzyskich lub rodzinnych (jeśli małoletni i jego
  • rodzice/ opiekunowie są osobami bliskimi dla personelu) wymaga
  • zachowania poufności wszystkich informacji dotyczących innych
  • małoletnich, ich rodziców/ opiekunów.
  • 3.3 Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi w Fundacji, a w
  • szczególności działania niedozwolone
  • Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi
  • 1. Małoletni mają prawo do życia i przebywania w bezpiecznym środowisku.
  • Pracownicy pedagogiczni i personel Fundacji chronią ich i zapewniają im
  • bezpieczeństwo.
  • 2. Małoletni mają obowiązek przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad i
  • norm zachowania.
  • 3. Małoletni uznają prawo innych małoletnich do odmienności i zachowania
  • tożsamości ze względu na: pochodzenie etniczne, geograficzne, narodowe,
  • religię, status ekonomiczny, cechy rodzinne, wiek, płeć, orientację seksualną,
  • cechy fizyczne, niepełnosprawność. Nie naruszają praw innych – nikogo nie
  • dyskryminują ze względu na jakąkolwiek jego odmienność.
  • 4. Zachowanie i postępowanie małoletnich wobec innych osób nie narusza ich
  • poczucia godności i wartości osobistej. Małoletni są zobowiązani do
  • respektowania praw i wolności osobistych innych, ich prawa do
  • własnego zdania, do poszukiwań i popełniania błędów, do własnych
  • poglądów, wyglądu i zachowania – w ramach społecznie przyjętych norm i
  • wartości.
  • 5. Kontakty między małoletnimi cechuje zachowanie przez nich wysokiej
  • kultury osobistej, np. używanie zwrotów grzecznościowych typu proszę,
  • dziękuję, przepraszam; uprzejmość; życzliwość; poprawny, wolny
  • od wulgaryzmów język; kontrola swojego zachowania i emocji; wyrażanie
  • sądów i opinii w spokojny sposób, który nikogo nie obraża i nie krzywdzi.
  • 6. Małoletni budują wzajemne relacje poprzez niwelowanie konkurencyjności
  • między sobą w różnych obszarach życia, wzajemne zrozumienie oraz
  • konstruktywne, bez użycia siły rozwiązywanie problemów i konfliktów
  • między sobą. Akceptują i szanują siebie nawzajem.
  • 7. Małoletni okazują zrozumienie dla trudności i problemów innych, nie
  • wyśmiewają ich, nie krytykują.
  • 8. W kontaktach między sobą małoletni nie powinni zachowywać się
  • prowokacyjnie i konkurencyjnie. Nie powinni również mieć poczucia
  • zagrożenia czy odczuwać wrogości ze strony innych.
  • 9. Małoletni mają prawo do własnych poglądów, ocen i spojrzenia na świat oraz
  • wyrażania ich, pod warunkiem, że sposób ich wyrażania wolny jest od agresji
  • i przemocy oraz nikomu nie wyrządza krzywdy.
  • 10.Bez względu na powód, agresja i przemoc fizyczna, słowna lub psychiczna
  • wśród małoletnich nigdy nie może być przez nich akceptowana lub
  • usprawiedliwiona. Małoletni nie mają prawa stosować z jakiegokolwiek
  • powodu słownej, fizycznej i psychicznej agresji oraz przemocy wobec
  • innych.
  • 11.Małoletni mają obowiązek przeciwstawiania się wszelkim przejawom
  • brutalności i wulgarności oraz informowania pracowników Fundacji o
  • zaistniałych zagrożeniach.
  • 12.Jeśli małoletni jest świadkiem stosowania jakiejkolwiek formy agresji lub
  • przemocy, ma obowiązek reagowania na nią, np.: szuka pomocy dla ofiary u
  • osoby dorosłej (zgodnie z obowiązującymi procedurami).
  • 13.Małoletni uczestniczący w spotkaniach na terenie Fundacji znają
  • obowiązujące procedury bezpieczeństwa – wiedzą, jak zachowywać się w
  • sytuacjach, które zagrażają ich bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu
  • innych, gdzie i do kogo dorosłego mogą się zwrócić o pomoc.
  • 14.Jeśli małoletni stał się ofiarą agresji lub przemocy, może uzyskać w Fundacji
  • pomoc, zgodnie z obowiązującymi w niej procedurami.
  • Niedozwolone zachowania małoletnich w Fundacji
  • 1. Stosowanie agresji i przemocy wobec małoletnich i innych osób:
  • a) agresji i przemocy fizycznej w różnych formach, np.:
  • ✓ bicie/uderzenie/popychanie/kopanie/opluwanie
  • ✓ wymuszenia;
  • ✓ napastowanie seksualne;
  • ✓ nadużywanie swojej przewagi nad inną osobą;
  • ✓ fizyczne zaczepki;
  • ✓ zmuszanie innej osoby do podejmowania niewłaściwych działań;
  • ✓ rzucanie w kogoś przedmiotami;
  • b) agresji i przemocy słownej w różnych formach, np.:
  • ✓ obelgi, wyzwiska;
  • ✓ wyśmiewanie, drwienie, szydzenie;
  • ✓ bezpośrednie obrażanie;
  • ✓ plotki i obraźliwe żarty, przedrzeźnianie; groźby;
  • ✓ obraźliwe SMSy i MMSy;
  • ✓ wiadomości na forach internetowych lub tzw. pokojach do czatowania;
  • ✓ telefony i e-maile zawierające groźby, poniżające, wulgarne, zastraszające;
  • c) agresji i przemocy psychicznej w różnych formach, np.:
  • ✓ poniżanie;
  • ✓ wykluczanie/izolacja/milczenie/manipulowanie;
  • ✓ wulgarne gesty;
  • ✓ niszczenie/zabieranie rzeczy innej osoby;
  • ✓ straszenie;
  • ✓ szantażowanie
  • 2. Stwarzanie niebezpiecznych sytuacji w Fundacji, np. rzucanie przedmiotami,
  • przynoszenie ostrych narzędzi, innych niebezpiecznych przedmiotów i
  • substancji (środków pirotechnicznych, łańcuchów, noży,
  • zapalniczek), używanie ognia na terenie Fundacji.
  • 3. Nieuzasadnione, bez zgody prowadzącego opuszczanie sali gdzie odbywają
  • się zajęcia. Wyjście bez zezwolenia poza teren Fundacji.
  • 4. Celowe nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć
  • organizowanych w Fundacji. Celowe zachowania zagrażające zdrowiu bądź
  • życiu.
  • 5. Uleganie nałogom, np. palenie papierosów, picie alkoholu.
  • 6. Rozprowadzanie i stosowanie narkotyków/ środków odurzających.
  • 7. Niestosowne odzywanie się do innych osób, używanie wulgaryzmów.
  • 8. Przywłaszczenie własności lub celowe niszczenie, nieszanowanie własności
  • innych osób oraz własności Fundacji. Wyłudzanie pieniędzy lub innych
  • rzeczy.
  • 9. Rozwiązywanie w sposób siłowy konfliktów. Udział w bójce.
  • 10.Szykanowanie innych osób z powodu odmienności przekonań,
  • religii, światopoglądu, płci, poczucia tożsamości, pochodzenia, statusu
  • ekonomicznego i społecznego, niepełnosprawności, wyglądu.
  • 11.Znęcanie się (współudział w znęcaniu się, zorganizowana przemoc,
  • zastraszanie).
  • 12.Aroganckie/niegrzeczne zachowanie, wulgaryzmy. Kłamanie, oszukiwanie.
  • 13.Fotografowanie, nagrywanie dźwięku lub filmowanie zdarzeń z udziałem
  • innych osób bez ich zgody.
  • 14.Stosowanie wobec innych osób różnych form cyberprzemocy.
  • 3.4 Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet
  • oraz ochrony małoletnich przed treściami szkodliwymi
  • Obowiązkiem prawnym Fundacji jest takie wykorzystanie sieci, które będzie
  • adekwatne do poziomu dojrzałości poznawczej i emocjonalno-społecznej
  • małoletniego oraz nie będzie mu szkodzić ani zagrażać jego
  • rozwojowi psychofizycznemu. Do potencjalnych zagrożeń płynących z
  • użytkowania sieci należy zaliczyć: 1. dostęp do treści niezgodnych z celami
  • wychowania i edukacji (narkotyki, przemoc, pornografia, hazard), 2. działalność
  • innych użytkowników zagrażająca dobru małoletniego.
  • Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu
  • 1. Małoletni nie mają dostępu do infrastruktury sieciowej Fundacji.
  • 2. Sieć jest monitorowana w taki sposób, aby możliwe było zidentyfikowanie
  • sprawców ewentualnych nadużyć.
  • 3. Rozwiązania organizacyjne na poziomie Fundacji bazują na aktualnych
  • standardach bezpieczeństwa.
  • 4. Na wszystkich komputerach z dostępem do Internetu na terenie Fundacji jest
  • zainstalowane oraz systematycznie aktualizowane oprogramowanie
  • antywirusowe, antyspamowe i firewall.
  • 5. Z Fundacją współpracuje osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo sieci.
  • 6. Do jego obowiązków należą:
  • a) zabezpieczenie sieci Internetowej placówki przed niebezpiecznymi
  • treściami poprzez instalację i aktualizację odpowiedniego oprogramowania;
  • b) sprawdzanie czy na komputerach nie znajdują się niebezpieczne treści.
  • 1. Pracownicy posiadają indywidualny login i hasło, umożliwiające korzystanie
  • z komputera na terenie Fundacji. Pracownicy zachowują login i hasło w
  • tajemnicy.
  • 2. Użytkownikowi komputera zabrania się:
  • a) instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji
  • oprogramowania zainstalowanego w systemie,
  • b) usuwania cudzych plików, odinstalowania programów, dekompletowania
  • sprzętu.
  • Zasady korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
  • elektronicznych
  • 1. Małoletni ma prawo korzystać na terenie Fundacji z telefonu komórkowego
  • oraz innych urządzeń elektronicznych zgodnie z ustalonymi zasadami.
  • 2. Przez pojęcie „telefon komórkowy” rozumie się także smartfon, urządzenie
  • typu smartwatch itp.
  • 3. Przez pojęcie „inne urządzenia elektroniczne” rozumie się także tablet,
  • odtwarzacz muzyki, słuchawki, itp.
  • 4. Małoletni przynoszą do Fundacji telefony komórkowe oraz inny sprzęt
  • elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
  • 5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie czy
  • kradzież sprzętu przynoszonego przez małoletnich.
  • 6. Małoletni nie mogą korzystać z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń
  • elektronicznych z dostępem do Internetu podczas diagnozy, zajęć, treningów,
  • warsztatów prowadzonych na terenie Fundacji.
  • 7. Małoletni ma obowiązek wyłączyć lub wyciszyć telefon (bez wibracji) i
  • schować go w torbie/plecaku przed rozpoczęciem zajęć. Telefon pozostaje
  • niewidoczny zarówno dla małoletniego, jak i pozostałych osób.
  • 8. Na terenie Fundacji zakazuje się małoletnim filmowania, fotografowania oraz
  • utrwalania dźwięku na jakichkolwiek nośnikach cyfrowych.
  • 9. Powyższe nie dotyczy wydarzeń odbywających się w Fundacji, na rejestrację
  • których udzielono zgody.
  • 10. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, lub innych urządzeń jest
  • możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.
  • Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych
  • z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz
  • przesyłanie treści obrażających inne osoby.
  • Zasady postępowania w przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów i
  • innych urządzeń elektronicznych na terenie Fundacji.
  • W przypadku naruszenia przez małoletniego zasad używania telefonów
  • komórkowych na terenie Fundacji, pracownik bezzwłocznie informuje o tym fakcie
  • rodziców/prawnych opiekunów małoletniego i wspólnie z
  • rodzicami/prawnymi opiekunami ustala plan dalszego postępowania.
  • 3.5 Zasady ochrony wizerunku małoletniego
  • 1. Fundacja uznając prawo małoletniego do prywatności i ochrony dóbr
  • osobistych, zapewnia ochronę wizerunku.
  • 2. Wizerunek podlega ochronie na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie
  • cywilnym, w ustawie o prawie autorskim o prawach pokrewnych, a także na
  • podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (RODO) – jako tzw. dana
  • szczególnej kategorii przetwarzania.
  • 3. Upublicznianie wizerunku małoletniego do 16 lat, utrwalonego w
  • jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio wideo) wymaga wyrażenia
  • zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem
  • (wymóg art. 8 RODO).
  • 4. Osoba małoletnia powyżej 16 roku życia ma prawo do wyrażenia zgody
  • samodzielnie.
  • 5. Zgody, o których mowa w pkt 3 i 4 są wyrażane w formie pisemnej – wyraźne
  • i niedorozumiane. Zgody j/w. są jednocześnie zgodami na rozpowszechnianie
  • wizerunku małoletniego wskazaną w art. 81 ustawy o prawie autorskim i
  • prawach pokrewnych.
  • 6. Rodzice małoletniego/opiekunowie lub małoletni powyżej 16 roku życia
  • wyrażając zgodę na upublicznienie wizerunku, określają precyzyjnie miejsca
  • i kanały upubliczniania wizerunku, kontekst w jakim wizerunek
  • będzie wykorzystany, a także okres upublicznienia.
  • 7. Osoba wyrażająca zgodę otrzymuje klauzulę informacyjną o zasadach
  • przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku małoletniego oraz jest
  • informowana przez osobę reprezentującą administratora danych osobowych
  • o przysługujących prawach, w tym prawie do wycofania zgody oraz innych,
  • zgodnie z art. 5 RODO.
  • 8. Jeżeli wizerunek małoletniego stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak
  • zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodziców/opiekunów lub
  • małoletniego powyżej 16 roku życia, zgoda na utrwalanie wizerunku dziecka
  • nie jest wymagana. Zabrania się umieszczania informacji pozwalających
  • ustalić tożsamość osób ujętych na zdjęciu lub innej formie publikacji.
  • 9. Pracownikowi Fundacji nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów
  • utrwalania wizerunku małoletniego (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie
  • głosu dziecka) na terenie placówki bez pisemnej zgody jego opiekuna.
  • 10.Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych
  • kontaktowych do opiekuna małoletniego – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
  • 3.6 Zasady ochrony danych osobowych małoletnich
  • 1. W Fundacji wdrożono Politykę ochrony danych osobowych osób fizycznych
  • (pracowników, małoletnich, rodziców/opiekunów) oraz powołano Inspektora
  • ochrony danych.
  • 2. Dokumentacja RODO została opracowana zgodnie z wymogami
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ne 2016/679
  • Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
  • osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  • swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  • (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1
  • ze zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych z
  • uwzględnieniem zasad:
  • a) zasady zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
  • b) zasady ograniczenia celu przetwarzania danych,
  • c) zasada minimalizacji danych,
  • d) zasada prawidłowości danych,
  • e) zasady ograniczenia przechowania danych,
  • f) zasady integralności i poufności danych,
  • g) zasady rozliczalności.
  • 3. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych małoletnich i ich
  • rodziców/opiekunów prawnych posiadają upoważnienie do przetwarzania ich
  • danych osobowych na podstawie art. 6 i 9 RODO.
  • 4. Na potrzeby przetwarzania w formach zdalnych (przekazywanie danych
  • osobowych do PFRON, organów upoważnionych do przetwarzania danych
  • osobowych małoletnich) opracowano zasady ich przetwarzania oraz zasady
  • zachowania bezpieczeństwa przetwarzania. Każdy pracownik posiadający
  • dostęp do danych osobowych złożył pisemne oświadczenie o
  • znajomości Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych pod
  • rygorem odpowiedzialności karnej i zobowiązanie do jej przestrzegania pod
  • rygorem odpowiedzialności karnej.
  • 5. Rodzice/opiekunowie prawni małoletnich są informowani o przetwarzaniu
  • danych osobowych poprzez klauzule informacyjne.
  • 6. Zarząd Fundacji wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w
  • celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
  • 7. Dane osobowe małoletnich zarejestrowane w formie pisemnej (teczka dziecka
  • oraz inna dokumentacja pisemna zawierająca dane osobowe małoletnich jest
  • chroniona w zamykanych szafach z ograniczonym dostępem do pomieszczeń
  • ich przechowywania (biuro Fundacji).
  • 8. W Fundacji wdrożono odpowiednią procedurę postępowania na wypadek
  • wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych.
  • 9. Dane osobowe małoletnich udostępniane są wyłącznie podmiotom
  • uprawnionym do ich uzyskania.
  • 10.Dane osobowe umieszczone w Niebieskiej Karcie „A” udostępniane są
  • zespołowi interdyscyplinarnemu, powołanemu w trybie ustawy z dnia 9
  • marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
   • Rozdział 4

  • Zasady i procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia
  • krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego
  • Definicja przemocy domowej
  • Pod pojęciem „przemoc domowa” – należy rozumieć jednorazowe albo
  • powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę
  • fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby
  • doznającej przemocy domowej, w szczególności:
  • a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
  • b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
  • c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej
  • osoby cierpienie lub krzywdę, d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu
  • do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania
  • samodzielności finansowej,
  • e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie
  • zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków
  • komunikacji elektronicznej;
  • Rodzaje przemocy domowej i ich charakterystyka
  • przemoc fizyczna – to każde intencjonalne działanie sprawcy, mające na celu
  • przekroczenie granicy ciała dziecka. Często powoduje różnego rodzaju urazy.
  • przemoc psychiczna („maltretowanie psychiczne”1) – to powtarzający się
  • wzorzec zachowań opiekuna lub skrajnie drastyczne wydarzenie (lub wydarzenia),
  • które powodują u dziecka poczucie, że jest nic nie warte, złe, niekochane,
  • niechciane, zagrożone i że jego osoba ma jakąkolwiek wartość jedynie wtedy, gdy
  • zaspokaja potrzeby innych. Krzywdzenie psychiczne dziecka to kategoria, w której
  • najczęściej nie ma widocznych dowodów winy sprawcy. Występują natomiast u
  • dziecka objawy jako konsekwencja tego rodzaju przemocy.
  • Podstawowym narzędziem zatrzymania przemocy psychicznej jest praca z rodziną,
  • która odbywać się może w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
  • przemoc seksualna – według Światowej Organizacji Zdrowia przemoc
  • seksualna to zaangażowanie dziecka w aktywność seksualną, której nie jest on lub
  • ona w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody, naruszająca
  • prawo i obyczaje danego społeczeństwa. Z wykorzystywaniem seksualnym mamy
  • do czynienia wtedy, gdy występuje ono pomiędzy dzieckiem a dorosłym lub
  • dzieckiem i innym dzieckiem, w sytuacji zależności, jeśli te osoby ze względu na
  • wiek bądź stopień rozwoju pozostają w stosunku opieki, zależności, władzy.
  • Celem takiej aktywności jest zaspokojenie potrzeb innej osoby.
  • Aktywność taka może obejmować:
  • 1. Nakłanianie lub zmuszanie dziecka do udziału w jakichkolwiek prawnie
  • zabronionych czynnościach seksualnych.
  • 2. Wykorzystywanie dziecka do prostytucji lub innych nielegalnych praktyk
  • seksualnych.
  • 3. Wykorzystywanie dziecka do produkcji przedstawień i materiałów
  • pornograficznych.
  • 4. Zaniedbywanie – to jedna z form krzywdzenia dziecka polegająca na
  • incydentalnym, bądź chronicznym niezaspokajaniu jego potrzeb oraz
  • nierespektowaniu podstawowych praw, powodująca zaburzenia jego
  • zdrowia, a także generująca trudności rozwojowe. Ta forma przemocy
  • wskazuje na potrzebę szerszej diagnozy systemu rodzinnego pod kątem
  • wydolności wychowawczej rodziców.
  • Rozpoznawanie przemocy wobec małoletniego odbywa się poprzez:
  • − ujawnienie przez pokrzywdzonego przemocy domowej,
  • − informacje od osoby będącej bezpośrednim świadkiem przemocy,
  • − analizę objawów krzywdzenia występujących u pokrzywdzonego,
  • − ocenę stopnia ryzyka wystąpienia przemocy w danej rodzinie.
  • Ujawnienie przez małoletniego przemocy w rodzinie ma miejsce wtedy, kiedy
  • poinformuje pracownika Fundacji o tym, że doznaje jednej lub kilku jednocześnie
  • form przemocy ze strony swoich najbliższych. Ujawnienie jest dla małoletniego
  • bardzo trudnym momentem, świadczy o dużym doznawanym bólu i determinacji.
  • Fakt ujawnienia nie podlega ocenie uwiarygadniającej ze strony pracownika
  • Fundacji, wymaga zareagowania! Informacje o krzywdzeniu małoletniego mogą
  • pochodzić od bezpośrednich świadków przemocy, np. od rodzica niekrzywdzącego,
  • rodzeństwa, kolegi, koleżanki, sąsiada, osoby z dalszej rodziny, przypadkowego
  • świadka przemocy.
  • W każdym przypadku informacje o przemocy wobec małoletniego wskazywane jako
  • fakty, a nie domniemania, należy potraktować z pełną odpowiedzialnością i
  • zareagować zgodnie z obowiązującymi zasadami wskazanymi w
  • niniejszej procedurze. Podobnie jak w przypadku ujawnienia przemocy przez
  • małoletniego, pracownik nie dokonuje oceny wiarygodności podawanych
  • informacji. Zobowiązany jest do zareagowania na taki sygnał.
  • Fakt ujawnienia przemocy przez osoby inne niż małoletni nie podlega ocenie
  • uwiarygadniającej ze strony pracownika Fundacji, wymaga zareagowania
  • Zgłaszanie stosowania przemocy domowej przez małoletniego
  • 1. Każdy małoletni będący beneficjentem Fundacji może zgłosić ustnie lub
  • pisemnie, dowolnej osobie, do której ma zaufanie, będącej pracownikiem
  • Fundacji, fakt stosowania wobec niego przemocy domowej.
  • 2. Zgłoszenie doznawanej krzywdy przez małoletniego może nastąpić w
  • bezpośredniej rozmowie, SMS-em, drogą elektroniczną, telefoniczną lub
  • inną dostępną, w każdym czasie.
  • 3. W przypadku dziecka obcojęzycznego lub mającego trudności w mowie i
  • piśmie, osoba, do której zgłosił się małoletni zapewnia pomoc w nawiązaniu
  • komunikacji poprzez skorzystanie z pomocy osoby władającej
  • językiem obcym lub zapewnia komunikację w innych formach, np. poprzez
  • wykorzystanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.
  • 4. Osoba, która powzięła informację od krzywdzonego podejmuje w pierwszej
  • kolejności działania mające na celu zatrzymanie krzywdzenia.
  • 5. W przypadku zagrożenia życia małoletniego, po przekazaniu informacji
  • Zarządowi Fundacji, zawiadamia w trybie pilnym odpowiednie służby
  • porządkowe – Policję i pogotowie ratunkowe, o zagrożeniu życia
  • małoletniego.
  • 6. W ramach procedury funkcjonariusz policji: udziela niezbędnej pomocy
  • osobie doznającej przemocy, w tym dostępu do pomocy medycznej,
  • podejmuje czynności chroniące życie, zdrowie i mienie, zabezpiecza ślady
  • i dowody przestępstwa oraz podejmuje działania mające na celu zapobieganie
  • dalszym zagrożeniom mogącym występować w tej rodzinie, zgodnie z
  • zasadami i procedurami postępowania w takiej sytuacji.
  • 7. W przypadkach niewymagających podejmowania nagłych interwencji, osoba,
  • która powzięła informację postępuje zgodnie z procedurą.
  • Zgłaszanie podejrzenia przemocy domowej lub jej stosowania przez
  • pracownika Fundacji
  • 1. Każdy pracownik Fundacji, który zauważy lub podejrzewa u małoletniego
  • symptomy krzywdzenia, jest zobowiązany zareagować – jeśli to konieczne,
  • udzielić pierwszej pomocy.
  • 2. Pracownik w trybie pilnym przekazuje informację o zaobserwowanym
  • zdarzeniu Zarządowi Fundacji, dołączając pisemną notatkę zawierającą
  • istotne informacje dotyczące: wyglądu, stanu, dolegliwości oraz
  • zachowania małoletniego, cytaty jego wypowiedzi oraz podjęte działania.
  • 3. Zarząd Fundacji jako osoba upoważniona do prowadzenia spraw związanych
  • z przemocą wobec małoletnich wraz z osobą zgłaszającą wypełniają tzw.
  • Kartę zgłoszenia – załącznik 1. Na karcie podpisują się: Zarząd Fundacji i
  • osoba zgłaszająca.
  • Zgłaszanie podejrzenia przemocy domowej lub jej stosowania przez osoby z
  • zewnątrz
  • 1. Osoba, która jest świadkiem stosowanej przemocy domowej wobec
  • małoletniego ma prawo do zgłoszenia podejrzewania stosowania przemocy
  • lub przemocy domowej.
  • 2. W celu zgłoszenia stosowanej wobec małoletniego przemocy domowej w/w
  • osoba jest obowiązana dokonać zgłoszenia bezpośrednio Zarządowi
  • Fundacji.
  • 3. W takcie rozmowy z Zarządem Fundacji, osoba wskazuje na fakty, na
  • podstawie których domniema o stosowaniu przemocy domowej wobec
  • małoletniego.
  • 4. Osoba zgłaszająca przemoc jest zobowiązana wylegitymować się
  • dokumentem zawierającym fotografię oraz wskazać dane do kontaktu.
  • 5. Zgłaszający przemoc domową jest informowany o zasadach przetwarzania
  • jego danych osobowych udostępnionych Zarządowi oraz zasadach ich
  • przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych.
  • 6. W przypadku zgłoszeń anonimowych, w tym telefonicznych do biura
  • Fundacji, pracownik biura sporządza notatkę z rozmowy telefonicznej i
  • archiwizuje wydruk połączeń.
  • 7. W sytuacji, jak w pkt 6, pracownik biura zawiadamia Zarząd Fundacji o
  • anonimowym zgłoszeniu, dołączając notatkę z rozmowy telefonicznej ze
  • zgłaszającym lub wydruk ze skrzynki elektronicznej.
  • 8. W przypadkach anonimowych zgłoszeń stosowanie przemocy wobec
  • małoletniego podlega analizie i zdiagnozowaniu.
  • 9. Pracownik, do którego wpłynęło zgłoszenie podejrzenia stosowania przemocy
  • lub jej stosowania wypełnia Kartę zgłoszenia – załącznik 1, w obecności – o
  • ile to możliwe – osoby zgłaszającej i w trybie pilnym przekazuje
  • ją koordynatorowi „Strategii ochrony małoletnich”. Na karcie podpisuje się
  • osoba, do której wpłynęło zgłoszenie i osoba zgłaszająca.
  • 10.W przypadku, gdy zgłaszana przemoc zagraża życiu lub zdrowiu
  • małoletniemu, osoba pozyskująca taką wiedzę, jest obowiązana w trybie
  • pilnym zawiadomić Policję.
  • Wstępna diagnoza i ocena sytuacji osoby krzywdzonej
  • 1. W każdym przypadku zgłoszenia krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia
  • małoletniego, Zarząd Fundacji powołuje Zespół Interwencyjny do wstępnego
  • zdiagnozowania sytuacji ofiary, w szczególności, tzw. czynniki ryzyka oraz
  • dane świadczące o przemocy lub wykluczające ją: kto jest sprawcą
  • krzywdzenia i w jakiej relacji pozostaje z małoletnim, jak często i od jak
  • dawna jest krzywdzony, informacje o zachowaniach pozostałych członków
  • rodziny wobec małoletniego, relacjach jakie ma małoletni z osobą rodzica
  • niekrzywdzącego, o osobach wspierających go, informacje o innych
  • czynnikach towarzyszących przemocy – np. uzależnieniu od
  • alkoholu rodziców.
  • 2. W skład Zespołu Interwencyjnego wchodzą: psycholog, pedagog, pracownik
  • zgłaszający podejrzenie stosowania przemocy.
  • 3. Zaleca się, by Zespół przeprowadził rozmowę z osobą krzywdzoną i osobą
  • zgłaszającą podejrzenie lub krzywdzenie małoletniego, a także z
  • rodzicem/opiekunem „niekrzywdzącym”.
  • 4. Wstępną diagnozę przeprowadza się z wykorzystaniem karty obserwacji i
  • diagnozy, będącej załącznikiem 3, a w przypadku zaniedbania –
  • kwestionariuszem diagnozującym oznaki zaniedbania – załącznik 5.
  • 5. W przypadku uwiarygodnienia podejrzenia stosowania przemocy lub
  • stwierdzenia jej stosowania, Zarząd Fundacji wszczyna procedurę
  • „Niebieskie Karty”.
  • 6. W przypadkach niewskazujących na wiarygodność zgłoszenia (pomówienie,
  • konfabulacja, kłamstwo) – psycholog i pedagog prowadzą wnikliwą
  • obserwację małoletniego i w terminie 3 miesięcy od zgłoszenia ponownie
  • w składzie, jak w pkt. 2 dokonują oceny sytuacji małoletniego.
  • Uzasadnienie do uruchamiania procedury „Niebieskie Karty”
  • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz rozporządzenie w sprawie
  • procedury „Niebieskie Karty” z jednej strony nakłada na pracowników Fundacji
  • obowiązek reagowania w każdej sytuacji podejrzenia przemocy
  • wobec małoletniego. Z drugiej zaś daje możliwość skutecznej interdyscyplinarnej
  • współpracy na rzecz pomocy i ochrony małoletniego i jego rodziny. Uruchamiając
  • procedurę „Niebieskie Karty” pracownik Fundacji otrzymuje możliwość udziału w
  • grupie roboczej składającej się z przedstawicieli także innych służb. Są to: pracownik
  • socjalny, policjant, przedstawiciel ochrony zdrowia, przedstawiciel komisji
  • rozwiązywania problemów alkoholowych i opcjonalnie inni specjaliści, którzy
  • znają sytuację rodzinną dziecka, np. przedstawiciel organizacji pozarządowej,
  • kurator.
  • Uczestnictwo w grupie roboczej daje pracownikowi Fundacji możliwość:
  • • wymiany informacji na temat dziecka i jego rodziny z innymi
  • profesjonalistami,
  • • podziału zadań mających na celu diagnozę sytuacji w rodzinie, ochronę
  • małoletniego i monitorowanie jego sytuacji między przedstawicielami
  • poszczególnych służb,
  • • podejmowania decyzji o ewentualnej interwencji prawnej wspólnie z innymi
  • profesjonalistami w grupie roboczej, • wzajemnego wsparcia w pracy z
  • małoletnim i jego rodziną.
  • Procedura „Niebieskie Karty”
  • Cel procedury:
  • Celem niniejszej procedury jest wskazanie zasad postępowania pracowników
  • Fundacji i Zarząd placówki w przypadku stwierdzenia krzywdzenia małoletniego
  • lub uzasadnionego podejrzenia krzywdzenia. Zakres procedury i ogólne zasady jej
  • stosowania
  • 1. Procedura postępowania „Niebieskie Karty” obowiązuje wszystkich
  • pracowników zatrudnionych w Fundacji.
  • 2. Nadzór nad stosowaniem procedury sprawuje Zarząd Fundacji.
  • 3. Zarząd Fundacji udziela wsparcia i pomocy osobom bezpośrednio
  • zaangażowanym w proces pomocy ofierze przemocy domowej, w tym
  • prawnej i organizacyjnej.
  • 4. W Fundacji wyznaczony jest Koordynator d.s. Standardów ochrony
  • małoletnich. W sytuacji prowadzenia dużej liczby przypadków lub ich
  • złożoności i wielu działań, Zarząd może zadanie koordynacji kolejnych
  • powierzyć innej osobie, przy czym nadal pozostają one w ogólnym rejestrze
  • prowadzonym przez Koordynatora d.s. Standardów ochrony małoletnich.
  • 5. Zasadą udzielania pomocy małoletniemu krzywdzonemu jest
  • interdyscyplinarna współpraca zespołowa ograniczona do osób pracujących
  • z małoletnim.
  • 6. Rejestr wszczętych procedur „Niebieskiej Karty” prowadzi biuro Fundacji
  • zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Kancelaryjnej.
  • 7. Wgląd w dokumentację wszczętych procedur posiadają wyłącznie osoby
  • upoważnione imiennie przez Zarząd Fundacji.
  • 8. Upoważnione osoby do wglądu w dokumentację wszczętych procedur
  • „Niebieskiej Karty” są zobowiązane do złożenia oświadczenia o zachowaniu
  • poufności informacji i danych osobowych umieszczanych w
  • dokumentach załącznik 2.
  • 9. Dokumentację związaną ze wszczętymi procedurami „Niebieskiej Karty”
  • prowadzi i przechowuje biuro
  • 10.Po zakończeniu sprawy osoba ją prowadząca przekazuje teczkę z
  • dokumentacją do biura Fundacji.
  • 11.Archiwizacja dokumentacji odbywa się na zasadach określonych w Instrukcji
  • Archiwalnej.
  • Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”
  • 1. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje z chwilą wypełnienia
  • formularza Karty – „A” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych
  • czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania
  • przemocy wobec małoletnich lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez
  • członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.
  • 2. Do wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” nie jest wymagana zgoda osoby
  • doznającej przemocy.
  • 3. Do wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty” nie jest wymagany uprzedni
  • kontakt z osobą stosującą przemoc domową ani obecność tej osoby w czasie
  • wypełniania kwestionariusza.
  • 4. Zarząd Fundacji lub inna osoba wszczynając procedurę „Niebieskie Karty”
  • ma prawo wykorzystać informacje zawarte we wstępnej diagnozie oceny
  • sytuacji małoletniego – załącznik 3, a także przeprowadzić rozmowę
  • z małoletnim.
  • 5. Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
  • przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących
  • swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz
  • zapewniających jej bezpieczeństwo.
  • 6. Czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty” przeprowadza się w
  • obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. W sytuacji, gdy to
  • rodzice, opiekun prawny lub faktyczny są podejrzani o stosowanie
  • przemocy wobec dziecka, te czynności przeprowadza się w obecności
  • pełnoletniej osoby najbliższej (w rozumieniu art. 115 § 11 kk) czyli np.
  • dziadków, pradziadków oraz rodzeństwa (w miarę możliwości również w
  • obecności psychologa).
  • 7. Żaden z formularzy „Niebieskie Karty” nie wymaga podpisu osoby
  • podejrzanej o doznawanie czy stosowanie przemocy domowej.
  • 8. Po wypełnieniu karty – „A”, osoba dotknięta przemocą domową w rodzinie –
  • rodzic, opiekun prawny lub faktyczny, osoba, która zgłosiła podejrzenie
  • stosowania przemocy w rodzinie otrzymuje wypełniony formularz Karty –
  • B. 9. Formularz „B” jest dokumentem dla osób pokrzywdzonych,
  • zawierającym definicję przemocy, praw człowieka, informację o miejscach,
  • gdzie można uzyskać pomoc.
  • 9. Formularza „B” nie przekazuje się osobie podejrzanej o stosowanie przemocy
  • domowej.
  • 10.Wypełniony formularz – „Niebieskie Karty – A” niezwłocznie, nie później
  • niż w terminie 5 dni od wszczęcia procedury, przekazuje się do zespołu
  • interdyscyplinarnego.
  • 11.Osoba upoważnioną do przekazania formularza jest Koordynator d.s.
  • Standardów ochrony małoletnich, która zawiadamia Zarząd Fundacji o
  • podjętej decyzji i fakcie przekazania formularza do zespołu
  • interdyscyplinarnego.
  • 12.Wypełnienie formularza „A” nie zwalnia z obowiązku podjęcia działań
  • interwencyjnych zapewniających bezpieczeństwo osobie doznającej
  • przemocy.
  • Zalecenia do prowadzenia rozmowy z ofiarą przemocy domowej
  • Celem rozmowy z małoletnim jest zebranie informacji potwierdzających (bądź
  • niepotwierdzających) jego krzywdzenie w rodzinie, określających charakter i
  • okoliczności zdarzeń, rolę i zachowanie innych członków rodziny oraz
  • zidentyfikowanie sprawcy. Nie wolno jednak zapomnieć, że celem spotkania jest
  • również – a może przede wszystkim – udzielenie małoletniemu wsparcia. Sposób
  • prowadzenia rozmowy powinien oczywiście uwzględniać jego wiek i możliwości
  • rozwojowe, ale również to czy sam ujawnił doświadczenie krzywdy domowej, czy
  • też podejrzenie zrodziło się w oparciu o inne przesłanki np. informacje osób trzecich
  • czy zaobserwowane u małoletniego symptomy fizyczne i/lub behawioralne. W
  • pierwszym przypadku pracownik Fundacji, do którego zwrócił się małoletni musi
  • pamiętać, że został uznany za tą osobę, u której można szukać wsparcia, której
  • można zaufać. W drugim, nieodzowne jest zadbanie o zdobycie tego zaufania.
  • Można porozmawiać na wstępie z małoletnim na tematy neutralne, ale dla niego
  • istotne. Zapytać np. o zainteresowania, sukcesy, opinie na temat ważnych dla niego
  • spraw.
  • Rozmowa musi być w miejscu bezpiecznym i cichym. Czas rozmowy jest czasem
  • przeznaczonym tylko dla małoletniego. Nie ma tu miejsca na odbieranie telefonów,
  • wychodzenie na chwilę w „pilnych sprawach”, okazywanie zniecierpliwienia.
  • Małoletni musi widzieć i czuć, że teraz jest najważniejszy. Trzeba liczyć się z tym,
  • że może być nieprzygotowany do zwierzeń, nieprzyjemnie zaskoczony sytuacją,
  • może starać się ukryć fakt krzywdzenia przez rodziców szczególnie, gdy sprawa
  • będzie się wiązać z przemocą seksualną. W rozmowie mogą mu towarzyszyć:
  • − uczucie wstydu,
  • − lęk o przyszłość swoją i swojej rodziny,
  • − lęk przed obwinianiem go przez rodziców za kłopoty wynikające z ujawnienia
  • sprawy, − lęk przed zemstą sprawcy przemocy,
  • − brak znajomości odpowiedniego słownictwa (szczególnie, gdy rozmowa będzie
  • dotyczyć przemocy o podłożu seksualnym).
  • Mogą również ujawniać się mechanizmy obronne pozwalające małoletniemu radzić
  • sobie z traumą. Mechanizmy chroniące go przed bólem, cierpieniem i samotnością.
  • Pozwalające zachować mimo wszystko wiarę i przywiązanie do rodziców, ale
  • utrudniające szczerą rozmowę.
  • Są to:
  • • tłumienie – świadome unikanie bolesnych wspomnień lub uczuć,
  • • wyparcie – usuwanie i niedopuszczanie do świadomości wspomnień, które
  • przywołują bolesne skojarzenia, • zaprzeczenie – wmawiane sobie, że
  • zdarzenie, którego doświadczył lub którego był świadkiem wcale nie
  • miało miejsca („to się naprawdę nie zdarzyło”),
  • • minimalizacja – minimalizowanie znaczenia doznawanej krzywdy na
  • zasadzie: „gorsze rzeczy się zdarzają”,
  • • racjonalizacja – znajdowanie takiego wytłumaczenia dla zachowania osoby,
  • która stosuje przemoc, aby zwolnić ich z odpowiedzialność za krzywdzenie.
  • Pracownik Fundacji będzie musiał poradzić sobie z własnymi negatywnymi
  • emocjami: lękiem, złością, poczuciem bezradności. Z obawą przed dodatkowym
  • skrzywdzeniem dziecka podczas rozmowy i przed mieszaniem się w „nie swoje
  • sprawy”.
  • Pierwszy krok w rozmowie, to nawiązanie dobrego kontaktu z dzieckiem.
  • Jeżeli to się uda można delikatnie przejść do zadawania mu pytań.
  • W tym momencie rozmowy trzeba zapewnić małoletniego, że ma prawo czegoś nie
  • wiedzieć, nie rozumieć pytania lub nie chcieć na nie odpowiedzieć. Taka informacja
  • wzmocni jego poczucie bezpieczeństwa i zmniejszy prawdopodobieństwo, że
  • starając się spełnić oczekiwania rozmówcy będzie mówiło nieprawdę.
  • Oczywiście zasadą jest używanie w rozmowie prostego, zrozumiałego języka
  • (zdania pojedyncze, bez podwójnych przeczeń, trudnych wyrazów itd.). Stawiane
  • pytania powinny mieć otwarty charakter, umożliwiający małoletniemu
  • opowiedzenie własnymi słowami o tym co mu się przytrafiło. Pytania takie mogą
  • zaczynać się od wyrażeń:
  • − czy możesz powiedzieć coś więcej na ten temat?
  • − czy chciałbyś jeszcze coś dodać?
  • − czy mógłbyś mi o tym opowiedzieć?
  • − wyjaśnij mi to dokładnie, chciałbym lepiej zrozumieć.
  • Nie można zadawać pytań sugerujących. Powinno się także unikać pytań
  • zaczynających się od słów: dlaczego? po co? mogących wywołać w małoletnim
  • poczucie winy. Podczas swojej wypowiedzi małoletni cały czas powinien
  • mieć świadomość, że jest uważnie słuchany. Pracownik Fundacji powinien używać
  • świadczących o tym sygnałów. Mogą mieć one charakter niewerbalny (gesty,
  • mimika) jak również werbalny.
  • Sygnały werbalne to między innymi: zwroty prajęzykowe (np. uhm, aha, no tak),
  • parafrazowanie i odzwierciedlanie. Parafrazowanie można wykorzystać, gdy w
  • rozmowie nastąpi naturalna przerwa, gdy małoletni nagle zamilknie lub zawiesi głos
  • na końcu zdania i da do zrozumienia, że czeka na jakąś reakcję.
  • Istotą parafrazowania jest powtórzenie własnymi słowami tego, co powiedziało
  • dziecko. Można je zacząć od słów: o ile dobrze Cię zrozumiałem… chcesz przez to
  • powiedzieć, że… próbuję zrozumieć, to znaczy, że… czy mam rację myśląc, że…
  • Odzwierciedlanie to nazywanie odczuć rozmówcy podkreślające zrozumienie
  • przekazów tak werbalnych jak i pozawerbalnych. Może zacząć się zwrotami: widzę,
  • że jest Ci smutno… wygląda na to, że bardzo Cię niepokoi.
  • Dodatkowe wskazówki, którymi warto się kierować rozmawiając z małoletnim co
  • do którego istnieje podejrzenie, że jest krzywdzone w rodzinie:
  • • Trzeba zachować spokój.
  • • Nie można okazywać złości, zszokowania czy zakłopotania tym co dziecko
  • mówi.
  • • Trzeba też powstrzymać się od wypowiadania negatywnych sądów o
  • „agresorze”.
  • • Nauczyciel, pedagog nie jest śledczym. W rozmowie, którą prowadzi nie
  • chodzi o zbieranie dowodów, ustalanie szczegółów i niepodważalnych
  • faktów. Jeżeli sprawa okaże się poważna ustali je sędzia i psycholog
  • specjalista.
  • • Trzeba starać się oszczędzić dziecku traumy związanej z koniecznością
  • kilkukrotnego powtarzania bolesnych szczegółów.
  • • Należy pozwolić dziecku ujawnić to, na co jest gotowe.
  • • Nie wolno pospieszać dziecka, trzeba dostosować się do jego tempa
  • relacjonowania wydarzeń.
  • • Należy je upewnić, że dobrze robi ujawniając krzywdy, których doznało,
  • pochwalić je za to, zapewnić, że to co się stało nie jest jego winą, że nie ponosi
  • również odpowiedzialności za to, że nie powiedziało o tym, co mu
  • się przydarzyło od razu.
  • • Należy przejawiać zaufanie i wiarę w to, co mówi i przyjmować to bez
  • osądzania.
  • • Nie należy dramatyzować, tworzyć atmosfery sensacji, wyjątkowości
  • wydarzeń, ale jednocześnie nie należy udawać przed dzieckiem, że wszystko
  • jest w porządku.
  • • Dziecko powinno odczuć, że to o czym opowiada nie powinno mieć miejsca.
  • • Nie wolno zaprzeczać lub bagatelizować jego uczuć.
  • • Trzeba w tych uczuciach mu towarzyszyć. Wyrazić wprost, że się je widzi i
  • rozumie. Nie mają w tym momencie większego sensu stwierdzenia typu
  • wszystko będzie dobrze, nie płacz, nie przejmuj się. Można jednak starać
  • się mu wytłumaczyć, że są dzieci mające podobne problemy, z którymi czują
  • się tak samo, że różne trudności, które przeżywa, np. ból fizyczny, koszmary
  • nocne, złe samopoczucie itp., miną.
  • • Nie można obiecywać dziecku zachowania rozmowy w tajemnicy. Spełnienie
  • obietnicy uniemożliwiłoby podjęcie jakiejkolwiek interwencji
  • • Nie można składać innych pochopnych obietnic. Nie ma pewności, jak dalej
  • potoczą się losy dziecka. Nie wiadomo czy sprawca od razu zostanie
  • odizolowany od niego, jak zareaguje jego rodzina, czy nikt inny już go
  • nie skrzywdzi.
  • • Na koniec spotkania trzeba wyraźnie powiedzieć dziecku, że mu się wierzy i
  • poinformować je, co dalej będzie się działo, z kim będą przeprowadzone
  • rozmowy, aby spróbować mu pomóc.
  • • Rozmowę trzeba spróbować zakończyć jakąś pozytywną uwagą.
  • 1.1. Załączniki do procedury
  • 1. Wzór Karty zgłoszenia krzywdzenia małoletniego – załącznik 1
  • 2. Wzór oświadczenia o poufności informacji powziętych w procesie
  • postępowania w sprawie krzywdzenia małoletnich – załącznik 2
  • 3. Arkusz diagnostyczny oceny ryzyka stosowania przemocy wobec
  • małoletnich – załącznik 3
  • 4. Kwestionariusz diagnostyczny do oszacowania zaniedbania małoletniego –
  • załącznik 4
  • 5. Wzór formularz „Niebieska Karta – A” – załącznik 5
  • 6. Wzór formularza „Niebieska Karta – B” – załącznik 6
  • 7. Wzór formularza „Niebieska Karta -C”- załącznik 7
  • Załącznik 1 do „Standardów ochrony małoletnich”
  • KARTA ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA KRZYWDZENIA LUB
  • KRZYWDZENIA MAŁOLETNIEGO
  • Dotyczy dziecka
  • Imię i nazwisko
  • Dane do kontaktu
  • Osoba zgłaszająca
  • Stopień pokrewieństwa
  • Źródło wiedzy lub
  • informacji o przemocy
  • Data zgłoszenia
  • Forma zgłoszenia Pisemna, bezpośrednio, listownie, drogą listowną
  • (niepotrzebne skreślić)
  • Fakty wskazujące na
  • stosowaną przemoc
  • podane przez osobę
  • zgłaszającą
  • Inne informacje o
  • dziecku/rodzinie
  • Wskazanie potencjalnej
  • osoby stosującej przemoc
  • Podpis osoby zgłaszającej Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie:
  • Załącznik 2
  • do „Standardów ochrony małoletnich”
  • Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji powziętych w procesie
  • postępowania w sprawie krzywdzenia małoletniego oraz przetwarzanych
  • danych osobowych
  • Oświadczenie o poufności
  • 1. Oświadczam, że:
  • 1) zapoznano mnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności
  • z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz
  • Ustawy o Ochronie Danych Osobowych; 2) zapoznano mnie ze „Standardami Ochrony
  • Małoletnich”, wdrożonymi w Fundacji
  • 3) zachowam poufność: informacji i danych, które uzyskałam/em przy realizacji zadań
  • związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej oraz ze znanymi są przepisy o
  • odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich
  • dostępu osobom nieupoważnionym. 2. Zobowiązuję się do:
  • 1) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w
  • powierzonych przez Administratora obowiązkach;
  • 2) nieujawniania danych zawartych w zbiorach danych, do których uzyskałem(am) dostęp za
  • upoważnieniem administratora danych;
  • 3) nieujawniania sposobów zabezpieczeń danych osobowych przetwarzanych w Fundacji;
  • 4) wykonywania operacji przetwarzania danych, zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych
  • Osobowych;
  • 5) zabezpieczenia tych danych przed dostępem osób nieupoważnionych;
  • 6) ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem,
  • utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych,
  • nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem;
  • 7) zgłaszania incydentu w naruszenia zasad ochrony danych osobowych Inspektorowi Ochrony
  • Danych Osobowych lub bezpośredniemu przełożonemu.
  • Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może
  • być uznane przez Administratora za naruszenie przepisów Ustawy o Ochronie Danych
  • osobowych oraz Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • ……………………………………. ……………………………..…………………
  • (miejscowość, data ) (czytelny podpis pracownika)
  • Załącznik 3
  • Do procedury „Niebieskie karty”
  • Arkusz diagnostyczny oceny ryzyka stosowania przemocy domowej wobec
  • małoletniego
  • INFORMACJA OD DZIECKA LUB OSOBY, KTÓRA BYŁA BEZPOŚREDNIM
  • ŚWIADKIEM PRZEMOCY
  • A.1. Ktoś w domu bije dziecko, popycha, szarpie, potrząsa, przytrzymuje,
  • rzuca w nie przedmiotem, itp.
  • A.2. Ktoś w domu używa wobec dziecka wulgarnych słów, obraża, poniża,
  • straszy, szantażuje, izoluje w sposób ciągły i nieuzasadniony od kontaktu z
  • innymi osobami, np. z rodziny lub z rówieśnikami, itp.
  • A.3. Opiekunowie nie zaspokajają podstawowych potrzeb dziecka, takich jak:
  • przynależności, bezpieczeństwa, pożywienia, snu, leczenia, rozwoju
  • poznawczego, emocjonalnego, społecznego, pomimo wcześniejszej pracy z
  • opiekunami w tym zakresie.
  • A.4. Ktoś w domu narusza sferę seksualną dziecka, tj.: dotyka intymnych
  • części ciała, namawia na dotykanie intymnych części ciała osoby dorosłej,
  • zmusza do kontaktu seksualnego, podejmuje kontakty seksualne z inną osobą
  • w obecności dziecka, prezentuje pornografię lub zmusza do tworzenia treści
  • pornograficznych z udziałem dziecka
  • A.5. Dziecko ma ślady przemocy fizycznej lub zaniedbania (opis A.10. i
  • A.11.).
  • A.6. Dziecko mówi, że boi się wrócić do domu ze względu na zagrożenie
  • przemocą w rodzinie (wobec siebie lub innych członków rodziny).
  • A.7. Dziecko mówi, że chce odebrać sobie życie ze względu na zagrożenie
  • przemocą w rodzinie.
  • A.8. Dziecko jest świadkiem przemocy w rodzinie (wobec rodzica,
  • rodzeństwa lub innej osoby mieszkającej w jego domu).
  • OBSERWACJA PRACOWNIKA SZKOŁY LUB PLACÓWKI DOTYCZĄCA
  • RODZICA
  • A.9. Rodzic zachował się agresywnie (słownie lub fizycznie) wobec dziecka
  • na terenie placówki lub w miejscu publicznym, np. popchnął, szarpnął,
  • uderzył, poniżył, itp.
  • OBSERWACJA PRACOWNIKA SZKOŁY LUB PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
  • DOTYCZĄCA DZIECKA
  • A.10.Dziecko ma widoczne ślady przemocy fizycznej, np.: uszkodzenia
  • ciała, siniaki, zadrapania, obrzęki, oparzenia, obrażenia ciała świeże i/lub w
  • różnych stadiach gojenia się, rany na ciele, itp.
  • A.11.Dziecko ma widoczne ślady zaniedbania, np.: brak dbałości o higienę
  • ciała, nieadekwatność ubioru do pory roku, wieku, itp. Występują
  • zaburzenia, opóźnienia rozwojowe, problemy emocjonalne,
  • niepełnosprawność, a dziecko nie otrzymuje potrzebnej pomocy, np.: opieki
  • lekarskiej, zabiegów medycznych, terapii, wsparcia, itp. Sytuacja
  • ta występuje pomimo i/lub wsparcia emocjonalnego ze strony rodziców lub
  • innych osób z rodziny.
  • B.
  • OBSERWACJA PRACOWNIKA SZKOŁY LUB PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
  • DOTYCZĄCA DZIECKA
  • B.1. Dziecko odtwarza doświadczaną przemoc – w relacjach rówieśniczych
  • (lub zabawie), identyfikuje się z rolą ofiary i/lub sprawcy.
  • B.2. Dziecko reaguje nieadekwatnie do sytuacji powstałej w placówce, np.:
  • lękiem, izolacją, autoagresją, agresją itp.
  • B.3. Dziecko zachowuje się autodestrukcyjnie, np.: bije, szczypie się, nacina
  • sobie skórę, itp. lub występują zachowania ryzykowne dziecka, np.:
  • ucieczki z domu, używanie substancji zmieniających świadomość,
  • ryzykowne kontakty, itp.
  • B.4. Dziecko boi się powrotu do domu i/lub reaguje lękiem lub innymi
  • trudnymi emocjami na kontakt z rodzicem/rodzicami i/lub na sytuację
  • powrotu do domu.
  • B.5. Dziecko często opuszcza zajęcia lub bez uzasadnionego powodu jest
  • nieobecne bezpośrednio po rozmowach z rodzicami lub działaniach
  • interwencyjnych placówki.
  • INFORMACJE DOTYCZĄCE RODZICÓW
  • B.6. Postawa i zachowanie rodziców zagrażają dobru, rozwojowi i
  • bezpieczeństwu dziecka.
  • B.7. Rodzice nie współpracują z placówką przy udzielaniu wsparcia dziecku.
  • B.8. Dziecko rozdzielone z rodzicami na skutek emigracji lub innej sytuacji
  • losowej, pozostające bez opieki osoby dorosłej.
  • B.9. Na terenie placówki rodzic jest pod wpływem środków zmieniających
  • świadomość, np. alkoholu, narkotyków itp.
  • B.10. Którekolwiek dziecko z rodziny z powodu przemocy lub zaniedbania
  • wymagało umieszczenia w pieczy zastępczej
  • C.
  • OBSERWACJA PRACOWNIKA SZKOŁY LUB PLACÓWKI OŚWIATOWEJ LUB
  • INFORMACJA OD OSÓB BĘDĄCYCH W KONTAKCIE Z DZIECKIEM I
  • RODZICAMI
  • C.1.Karalność rodzica za przemoc lub przemoc w rodzinie.
  • C.2. Wcześniejsze podejrzenie dotyczące przemocy wobec dziecka lub
  • przemocy w rodzinie albo obecne podejrzenie przemocy w rodzinie dziecka.
  • C.3. Rodzic nadużywający środków zmieniających świadomość– np.:
  • alkoholu, narkotyków, leków, itp
  • C.4. Poważne problemy zdrowotne, emocjonalne, choroba psychiczna wśród
  • osób zamieszkujących z dzieckiem
  • C.5. Rozwód, separacja rodziców, konflikt w rodzinie lub inna sytuacja
  • kryzysowa.
  • C.6. Dziecko o szczególnych wymaganiach wychowawczych, edukacyjnych
  • i występuje 1 lub więcej spośród: problemy emocjonalne, problemy
  • społeczne, zaburzenie rozwojowe, niepełnosprawność.
  • C.7. Niskie kompetencje wychowawcze rodziców, niewydolność
  • wychowawcza lub brak zainteresowania rodziców rozwojem dziecka.
  • C.8. Matka i/lub ojciec byli poniżej 18 r.ż. w chwili narodzin dziecka.
  • C.9.Ubóstwo i wynikające z tego stanu problemy rodziców.
  • Załącznik 4
  • Do procedury „Niebieskie karty”
  • Kwestionariusz diagnostyczny do oszacowania zaniedbania
  • L.p. Symptomy wskazujące na zaniedbanie (forma przemocy) tak nie
  • 1. Nieadekwatne ubranie do pory roku lub pogody
  • 2. Niedowaga, niedożywienie, zmęczenie, podkrążone oczy
  • 3. Brudna odzież
  • 4. Brudne ciało
  • 5. Nieprzyjemny zapach (insekty)
  • 6. Brak podręczników i przyborów szkolnych
  • 7. Kradzieże jedzenia lub innych przedmiotów
  • 8. Przebywanie poza domem w po: z:nych godzinach
  • 9. Bardzo częste przebywanie poza domem niezależnie od pory roku
  • 10. Ma dorosłych „kolegów”
  • 11. Nie ma kolegów wśród rówieśników
  • 12. Z trudem nawiązuje relacje
  • 13. Izoluje się od rówieśników
  • 14. Bije się po głowie/twarzy lub wyrywa sobie włosy
  • 15. Często ma ślady zadrapań /siniaków
  • 16. Często odnosi obrażenia (skręcenia, złamania, skaleczenia)
  • 17. Bije innych
  • 18. Zawiera przyjaźnie, potem reaguje wrogością
  • 19. Gwałtownie uchyla się przed dotykiem
  • 20. Moczy się
  • 21. Boi się przebywać w zamkniętych pomieszczeniach
  • 22. Boi się ciemności
  • 23. Unika zajęć wychowania fizycznego
  • 24. Unika sytuacji leżakowania w przedszkolu
  • 25. Nie bierze udziału w wycieczkach
  • 26. Podejmuje zachowania autodestrukcyjne wobec siebie, zwierząt
  • 27. Miewa nagłe zmiany nastroju – od euforii do agresji
  • 28. Prezentuje natrętne, narzucające się zachowania
  • 29. Nie odwzajemnia emocji
  • 30. Odrzuca prośby nawiązania bliskości
  • 31. Ma wybuchy wściekłości
  • 32. Nadmiernie skraca dystans fizyczny
  • 33. Demonstruje zachowania seksualne
  • 34. Nie docenia własnych osiągnięć
  • 35. Ma koszmary nocne
  • 36. Ma problemy szkolne
  • 37. Inne……………………………………
  • Uwaga! Informacje zachowania należy analizować biorąc pod uwagę całość informacji o
  • rodzinie. Pojedynczych zachowań z listy nie można traktować jako jednoznacznie
  • wskazujących na zaniedbanie.
  • Zadania pracowników Fundacji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub
  • krzywdzenia małoletniego w formie przemocy domowej
  • Każdy pracownik jest zobowiązany w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub
  • krzywdzenia małoletniego podjąć działania:
  • – w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia – zawiadomić
  • pogotowie ratunkowe i policję,
  • – w przypadku zauważenia niepokojących symptomów, zgłosić to
  • Zarządowi Fundacji, koordynatorowi „Standardów ochrony małoletnich”
  • lub wyznaczonemu psychologowi.
  • Zadania i obowiązki pracowników Fundacji
  • Zarząd Fundacji:
  • 1. W porozumieniu z koordynatorem oraz wyznaczonym psychologiem
  • występuje do sądu rodzinnego i prokuratury, ośrodka pomocy społecznej z
  • zawiadomieniem o zagrożeniu małoletniego krzywdzeniem,
  • 2. Podpisuje wszystkie pisma wychodzące na zewnątrz w sprawach krzywdzenia
  • małoletnich.
  • 3. Powołuje Zespoły interwencyjne do diagnozy i oceny ryzyka zagrożenia
  • przemocą domową – odrębne dla każdej sprawy.
  • 4. Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla osoby doznającej
  • przemocy.
  • 5. Określa zasady prowadzenie dokumentacji i jej archiwizowania.
  • 6. Wydaje upoważnienia do dostępu do danych osobowych osobom biorącym
  • udział w rozpoznawaniu przemocy domowej.
  • 7. Nadzoruje pracę Zespołu interwencyjnego.
  • 8. Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi działającymi na rzecz wspierania
  • i pomocy ofiarom przemocy domowej.
  • 9. Zapewnia bezpieczeństwo i ochronę prawną pracownikom wszczynającym
  • procedurę „Niebieskie Karty”, doznającym krzywdy ze strony sprawców
  • przemocy domowej.
  • 10.Zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu
  • zawodowym, ułatwiając im np. możliwość konsultacji trudnych przypadków
  • ze specjalistami, wspiera, organizuje szkolenia w zakresie reagowania na
  • przemoc w rodzinie wobec dziecka.
  • 11.Inicjuje nowelizację procedury „Niebieskie Karty”.
  • Koordynator d. s. Standardów ochrony małoletnich
  • w sytuacji podejrzenia przemocy wobec małoletniego:
  • 1. Zbiera informacje o małoletnim w celu wstępnego zdiagnozowania jego
  • sytuacji, w szczególności o tzw. czynnikach ryzyka, ponadto dane świadczące
  • o przemocy lub wykluczające ją, kto jest sprawcą krzywdzenia i w jakiej
  • relacji pozostaje z małoletnim, jak często i od jak dawna małoletni jest
  • krzywdzony, informacje o zachowaniach pozostałych członków rodziny
  • wobec małoletniego, relacjach jakie ma z osobą rodzica niekrzywdzącego, o
  • osobach wspierających go, informacje o innych czynnikach towarzyszących
  • przemocy – np. uzależnieniu od alkoholu rodziców. Dane te pozyskuje od:
  • -samego dziecka,
  • -rodziców dziecka,
  • -innych pracowników Fundacji.
  • 2. Przewodniczy Zespołowi interwencyjnemu.
  • 3. Wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty”.
  • 4. Przeprowadza we współpracy z wyznaczonym psychologiem oraz innymi
  • osobami zaangażowanymi w pomoc małoletniemu, ocenę zagrożenia
  • przemocą.
  • 5. Współpracuje z Zarządem Fundacji w podejmowaniu interwencji:
  • a) informuje Zarząd Fundacji o każdym przypadku podejrzenia przemocy w
  • rodzinie,
  • b) gromadzi i przetrzymuje wszelką dokumentację.
  • 6. W przypadku powołania do grupy diagnostyczno-pomocowej przez Zespół
  • Interdyscyplinarny obowiązkowo uczestniczy w jej pracach.
  • 7. Monitoruje i konsultuje sytuację małoletniego poprzez kontakt z innymi
  • pracownikami Fundacji – dbając jednocześnie o zapewnienie poufności i
  • niewłączanie osób nie związanych z pracą nad konkretnym przypadkiem.
  • 8. Informuje rodziców o podjętych działaniach na rzecz małoletniego, w tym m.
  • in. kontakcie z Zespołem Interdyscyplinarnym i podjętych przez ten zespół
  • decyzjach oraz zaleceniach/propozycjach działań dla rodzica.
  • 9. Prowadzi dokumentację dotyczącą udzielanej pomocy
  • psychologiczno‐ pedagogicznej (dokumentację badań i czynności).
  • Każdy pracownik Fundacji w sytuacji, gdy podejrzewa, że małoletni jest
  • krzywdzony:
  • 1. Udziela bezpośredniej pomocy małoletniemu jeśli zagrożone jest jego
  • zdrowie lub życie (np. w sytuacji obrażeń na ciele – organizuje pomoc
  • medyczną wzywając karetkę pogotowia lub jeśli stan zdrowia dziecka nie
  • kwalifikuje się do jej wezwania, wysyła wniosek do sądu rejonowego wydział
  • rodzinny i nieletnich z prośbą o wydanie zgody na poddanie małoletniego
  • badaniu lekarskiemu bez wiedzy i zgody rodziców i ewentualnie (także jeśli
  • uzyskanie zgody nie jest możliwe natychmiast) – odprowadza małoletniego
  • do lekarza pediatry prosząc o dokonanie opisu stanu dziecka (zaświadczenie
  • może być dowodem w sprawie o krzywdzenie).
  • 2. Kontaktuje się z wyznaczonym do tego celu psychologiem przekazując mu
  • informacje o swoich obserwacjach (jeśli kontakt danego dnia nie jest możliwy
  • przekazują fakty w formie notatki służbowej niezwłocznie dnia następnego).
  • 3. Wypełnia Kartę zgłoszenia podejrzenia przemocy – załącznik 1.
  • 4. Prowadzi wnikliwe obserwacje małoletniego w trakcie diagnozy lub na
  • prowadzonych zajęciach lub w trakcie innych czynności.
  • 5. Swoje spostrzeżenia zapisuje i włącza do indywidualnej dokumentacji
  • dziecka.
  • 6. Współpracuje z wyznaczonym do tego celu psychologiem ustalając plan
  • pomocy małoletniemu.
  • 7. Systematycznie monitoruje sytuację małoletniego obserwując ewentualne
  • zmiany jego zachowania, zamieszczając opisy w indywidualnej
  • dokumentacji dziecka.
  • 8. Udziela małoletniemu wsparciu na wszystkich etapach pomocy.
  • 9. W sytuacjach zagrożenia dziecka chroni go przed kontaktem z osobą stosującą
  • przemoc.
  • 10.Zwraca szczególną uwagę na stan trzeźwości, stopień pobudzenia osób
  • przyprowadzających i odbierających dziecko.
  • Zasady i procedury postępowania w przypadku podejrzenia lub zaistnienia
  • „cyberprzemocy”
  • Opis procedury reagowania Fundacji na ujawnienie cyberprzemocy
  • Ujawnienie zjawiska cyberprzemocy wymaga podjęcia w Fundacji konkretnych
  • działań interwencyjnych.
  • 1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy:
  • Osobami, które mogą zgłosić o podejrzeniu lub zaistnieniu cyberprzemocy mogą
  • być:
  • a) poszkodowany małoletni (ofiara),
  • b) jego rodzice (opiekunowie),
  • c) świadkowie zdarzenia,
  • d) pracownicy Fundacji.
  • 2. Ustalenie okoliczności zdarzenia:
  • Zgłaszanie wypadków cyberprzemocy odbywa się według następującej zasady:
  • a) Małoletni – ofiara lub świadek cyberprzemocy informuje pracownika Fundacji o
  • wystąpieniu takiego zjawiska,
  • b) Pracownik Fundacji oraz Koordynator d.s. Standardów ochrony małoletnich
  • powinni dokonać analizy zdarzenia i zaplanować dalsze postępowanie,
  • c) do ich obowiązków należy ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych
  • świadków, przeprowadzenie rozmów z ofiarą, świadkami i jeśli to możliwe sprawcy
  • incydentu.
  • d) Rodzic/opiekun prawny oraz jeśli zajdzie taka potrzeba policja zabezpiecza
  • dowody i ustala tożsamość sprawcy cyberprzemocy.
  • Ważne, aby nie konfrontować sprawcy cyberprzemocy z ofiarą!
  • 3. Zabezpieczenie dowodów
  • 4. Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i
  • zarejestrowane.
  • 5. Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz,
  • jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e- mail, numer
  • telefonu komórkowego, itp.) lub adres strony www, na której pojawiły się
  • szkodliwe treści czy profil.
  • 6. Jak można zarejestrować dowody cyberprzemocy?
  • a) telefon komórkowy (nie wolno kasować wiadomości, trzeba zapisywać
  • zarówno te tekstowe jak też zdjęcia, nagrania czy filmy),
  • b) komunikatory (w niektórych serwisach jest możliwość zapisywania
  • rozmów w tzw. archiwach. Jeżeli nie ma takiej możliwości, można
  • rozmowę skopiować do edytora tekstowego i wydrukować), c. strona
  • www (można zapisać widok strony przez naciśnięcie klawisza CTRL i
  • Print Screen, a następnie wykonać operację „wklej” w dokumencie
  • Word lub Paint)
  • c) e-mail (trzeba zapisać wiadomość i to nie tylko treść, ale całą
  • wiadomość, ponieważ może to pomóc w ustaleniu pochodzenia
  • wiadomości).
  • 7. Zidentyfikowanie sprawcy cyberprzemocy
  • 8. W sytuacji, gdy ustalenie sprawcy nie jest możliwe, należy skontaktować się
  • z dostawcą usługi w celu usunięcia z sieci kompromitujących lub
  • krzywdzących materiałów.
  • 9. W przypadku, gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy nie udało się
  • ustalić należy bezwzględnie skontaktować się z policją.
  • 10.Działania wobec ofiary cyberprzemocy
  • a) Ofiara cyberprzemocy otrzymuje w Fundacji pomoc psychologiczną.
  • b) Podczas rozmowy z małoletnim, który jest ofiarą cyberprzemocy,
  • należy zapewnić go o tym, że postąpił właściwie zgłaszając
  • wydarzenie. Powinno mu się powiedzieć, że rozumie się, w jak
  • trudnej jest sytuacji i zapewnić go, że nikt nie ma prawa tak się wobec
  • niego zachowywać.
  • c) Małoletni powinien otrzymać poradę, jak ma się zachowywać, aby
  • zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa: nie utrzymywać kontaktów
  • ze sprawcą, nie kasować dowodów tj. e-maili, SMS-ów, MMS-ów,
  • zdjęć, filmów. Ważna jest też zmiana danych kontaktowych np. na
  • komunikatorze, zmiana adresu e – mail, a nawet w szczególnie
  • trudnych sytuacjach numeru telefonu (oczywiście robią to rodzice).
  • d) Podczas rozmowy bardzo ważna jest obserwacja małoletniego i
  • zwrócenie uwagi na jego pozawerbalne zachowanie (zażenowanie,
  • smutek, poczucie winy).
  • e) Bardzo ważne jest monitorowanie sytuacji małoletniego w kierunku,
  • czy nie są stosowane wobec niego żadne akty odwetu. Rodzice dziecka
  • muszą być poinformowani o zdarzeniu i muszą dostać wsparcie i
  • poradę za strony pracowników Fundacji.
  • 11.Sporządzenie dokumentacji z zajścia:
  • Koordynator d.s. Standardów ochrony małoletnich zobowiązany jest do
  • sporządzenia notatki służbowej z rozmów z poszkodowanym, ewentualnie, jeśli to
  • możliwe ze sprawcą, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Jeżeli rozmowa była
  • np. w obecności innego pracownika powinien on również ją podpisać. Jeżeli
  • zabezpieczono jakieś dowody, powinny być załączone do dokumentacji.
  • 12.Powiadomienie sądu rodzinnego i policji:
  • a) W przypadku, gdy rodzice odmawiają współpracy z Fundacją, a
  • sprawca nie zaniechał dotychczasowego postępowania, konieczne jest
  • zawiadomienie o sprawie sądu rodzinnego, w szczególności, kiedy
  • pojawiają się informacje o innych przejawach jego demoralizacji.
  • Podobnie postępuje się, gdy Fundacja wykorzysta wszystkie dostępne
  • środki, a sprawca nie wykazuje poprawy zachowania.
  • b) W wypadku bardzo drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa
  • Zarząd Fundacji zgłasza ten fakt policji, która prowadzi dalsze
  • działania.
  • Zasady i procedury postępowania w przypadku informacji o dostępie przez
  • małoletniego do treści szkodliwych, niepożądanych
  • 1. Rodzaj zagrożenia objętego procedurą.
  • Zagrożenie łatwym dostępem do treści szkodliwych, niedozwolonych, nielegalnych
  • i niebezpiecznych dla zdrowia (pornografia, treści obrazujące przemoc, promujące
  • działania szkodliwe dla zdrowia i życia dzieci, popularyzujące ideologię
  • faszystowską i działalność niezgodną z prawem, nawołujące do samookaleczeń i
  • samobójstw, korzystania z narkotyków; niebezpieczeństwo werbunku dzieci i
  • młodzieży do organizacji nielegalnych i terrorystycznych).
  • Telefony/kontakty alarmowe krajowe
  • – Zgłaszanie nielegalnych treści: www. dyzurnet.pl,
  • – numer alarmowy 112,
  • – policja 997
  • Sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:
  • 2. Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów
  • W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć dowody w formie elektronicznej (pliki
  • z treściami niedozwolonymi, zapisy rozmów w komunikatorach, e-maile, zrzuty
  • ekranu), znalezione w Internecie lub w komputerze małoletniego. Zabezpieczenie
  • dowodów jest zadaniem rodziców lub opiekunów prawnych.
  • 3. Identyfikacja sprawcy(-ów)
  • W identyfikacji sprawców kluczową rolę odgrywają zgromadzone dowody. W
  • procesie udostępniania nielegalnych i szkodliwych treści małoletnim biorą udział na
  • ogół: twórca treści – np. pornograficznych oraz osoby, które udostępniły je.
  • 4. Działania wobec ofiary zdarzenia
  • Małoletnich – ofiarę lub świadka zdarzenia – począwszy od pierwszego etapu
  • interwencji otacza się opieką psychologiczną.
  • Rozmowa z małoletnim przeprowadzana jest z uwzględnieniem jego komfortu
  • psychicznego, z poszanowaniem poufności i podmiotowości ze względu na fakt, iż
  • kontakt z treściami nielegalnymi może mieć bardzo szkodliwy wpływ na jego
  • psychikę. W trakcie rozmowy należy ustalić okoliczności uzyskania przez ofiarę
  • dostępu do ww. treści. Należy koniecznie powiadomić rodziców lub opiekunów
  • prawnych ofiary o zdarzeniu i uzgodnić z nimi podejmowane działania i formy
  • wsparcia. Działania Fundacji w takich przypadkach powinna cechować poufność i
  • empatia w kontaktach ze wszystkimi uczestnikami zdarzenia oraz osobami
  • udzielającymi wsparcia. W przypadku kontaktu małoletniego z treściami
  • szkodliwymi należy dokładnie zbadać sposób, w jaki do niego doszło. Poszukiwanie
  • przez małoletniego tego typu treści w sieci lub podsuwanie ich przez innych może
  • być oznaką niepokojących incydentów ze świata rzeczywistego, np. kontaktów z
  • osobami handlującymi narkotykami czy udziału w procesie rekrutacji do sekty lub
  • innej niebezpiecznej grupy.
  • 5. Współpraca z policją i sądami rodzinnymi
  • W przypadku naruszenia prawa, np. rozpowszechniania materiałów
  • pornograficznych z udziałem nieletniego lub prób uwiedzenia małoletniego w wieku
  • do 15 lat przez osobę dorosłą, Fundacja – w porozumieniu z rodzicami małoletniego
  • – niezwłocznie powiadamia policję.
  • 6. Współpraca ze służbami i placówkami specjalistycznymi
  • Kontakt z treściami szkodliwymi lub niebezpiecznymi może wywołać potrzebę
  • skorzystania przez ofiarę ze specjalistycznej opieki psychologicznej. Decyzja o
  • takim kontakcie i skierowaniu na terapię musi zostać podjęta w porozumieniu z
  • rodzicami/opiekunami prawnymi małoletniego.
  • Zasady i procedury postępowania w przypadku naruszenia prywatności
  • dotyczące nieodpowiedniego bądź niezgodnego z prawem wykorzystania
  • danych osobowych lub wizerunku małoletniego
  • Rodzaj zagrożenia objętego procedurą
  • Zagrożenie to polega na naruszeniu prywatności małoletniego poprzez
  • nieodpowiednie lub niezgodne z prawem wykorzystanie jego danych osobowych
  • lub wizerunku. Podszywanie się pod inną osobę, wykorzystywanie jej wizerunku
  • lub danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody osobistej lub majątkowej jest
  • w świetle polskiego prawa przestępstwem. Najczęstszymi formami wyłudzenia lub
  • kradzieży danych jest przejęcie profilu na portalu społecznościowym w celu
  • dyskredytacji lub naruszenia dobrego wizerunku ofiary (np. publikacja zdjęć
  • intymnych bądź fotomontażu), szantażowania (w celu uzyskania korzyści
  • finansowych w zamian za niepublikowanie zdjęć bądź treści naruszających
  • reputację ofiary), dokonania zakupów i innych transakcji finansowych (np. w
  • sklepach internetowych na koszt ofiary). Często naruszenia prywatności łączy się z
  • cyberprzemocą.
  • Sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:
  • 1. Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności zdarzenia
  • W przypadku gdy do naruszenia prywatności poprzez kradzież, wyłudzenie danych
  • osobowych wykorzystanie wizerunku małoletniego dochodzi ze strony dorosłych
  • osób trzecich, rodzice powinni skontaktować się bezpośrednio z policją (zgodnie z
  • Kodeksem karnym ściganie następuje wówczas na wniosek pokrzywdzonego).
  • Istotne dla ścigania sprawcy jest uzyskanie dowodów potwierdzających, że sprawca
  • zmierzał do wyrządzenia ofierze szkody majątkowej lub osobistej.
  • 2. Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów
  • W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć dowody nieodpowiedniego lub
  • niezgodnego z prawem działania – w formie elektronicznej (e-mail, zrzut ekranu oraz
  • adres strony, na której udostępniony został wizerunek dziecka, konwersacja w
  • komunikatorze, SMS).
  • Równolegle należy dokonać zmian tych danych identyfikujących, które zależą od
  • ofiary, tj. haseł i loginów lub kodów dostępu do platform i portali internetowych,
  • tak aby uniemożliwić kontynuację procederu naruszania prywatności – w działaniu
  • tym powinna wspierać małoletniego osoba dorosła.
  • Jeśli wykradzione dane zostały wykorzystane w celu naruszenia dobrego wizerunku
  • ofiary bądź w innych celach niezgodnych z prawem, należy dążyć do wyjaśnienia
  • tych działań i usunięcia ich skutków, także tych widocznych w Internecie.
  • Likwidacja stron internetowych czy profili w portalach społecznościowych, która
  • wymagać będzie interwencji w zebrane dowody, musi odbywać się za zgodą policji
  • (o ile została powiadomiona). Szczególnej uwagi wymagają incydenty kradzieży
  • tożsamości w celu posłużenia się nią np. podczas zakupu towarów online
  • lub dokonania transakcji finansowych. W tym przypadku należy skontaktować się
  • ze sklepem lub pożyczkodawcą i wyjaśnić charakter zdarzenia. O czynach
  • niezgodnych z prawem należy powiadomić policję.
  • 3. Identyfikacja sprawcy(-ów)
  • W przypadku gdy dowody jasno wskazują na konkretnego sprawcę oraz
  • potwierdzają, że sprawca zmierzał do wyrządzenia ofierze szkody majątkowej lub
  • osobistej, zabezpiecza się i przekazuje policji. Identyfikacji dokonać powinna
  • policja.
  • 4. Działania wobec ofiary zdarzenia
  • Małoletniego należy otoczyć – w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi
  • – opieką psychologiczno pedagogiczną i powiadomić o działaniach podjętych w celu
  • usunięcia skutków działania sprawcy (np. usunięcie z Internetu intymnych zdjęć
  • ofiary, zablokowanie dostępu do konta w portalu społecznościowym). Jeśli
  • kradzież tożsamości bądź naruszenie dobrego imienia ofiary jest znane tylko jej i
  • rodzicom, Fundacja powinna zapewnić poufność działań, tak aby informacje
  • narażające ofiarę na naruszenie wizerunku nie były rozpowszechniane.
  • 5. Współpraca z policją i sądami rodzinnymi
  • Gdy naruszenie prywatności czy wyłudzenie lub kradzież tożsamości skutkują
  • wyrządzeniem ofierze szkody majątkowej lub osobistej, rodzice małoletniego
  • powinni o tym powiadomić policję.
  • 6. Współpraca z placówkami specjalistycznymi
  • W przypadku konieczności podejmowania dalszych działań pomocowych wobec
  • ofiary, można skierować małoletniego, za zgodą i we współpracy z
  • rodzicami/opiekunami prawnymi, do placówki specjalistycznej, np. terapeutycznej.
  • Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie – uwodzenie,
  • zagrożenie pedofilią
  • Rodzaj zagrożenia objętego procedurą
  • Zagrożenie obejmuje kontakt osoby dorosłej z małoletnią w celu zainicjowania
  • znajomości prowadzących do wyłudzenia poufnych informacji, nawiązania
  • kontaktów seksualnych, skłonienia małoletniego do zachowań niebezpiecznych dla
  • jego zdrowia i życia lub wyłudzenia własności (np. danych, pieniędzy, cennych
  • przedmiotów rodzinnych).
  • Telefony alarmowe krajowe
  • – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111,
  • – https://116111.pl/
  • – Telefon dla rodziców w sprawie bezpieczeństwa dzieci: 800 100 100,
  • https://800100100.pl/
  • – Zgłaszanie nielegalnych treści: dyzurnet.pl dyzurnet@dyzurnet.pl, tel. 801 615
  • 005
  • Sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
  • 1. Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności zdarzenia
  • Osobami najczęściej zgłaszającymi omawiany problem są rodzice/opiekunowie
  • prawni małoletniego. Zdarza się, że informacja uzyskiwana jest ze środowiska
  • rówieśników ofiary.
  • Kluczowe znaczenie w działaniach Fundacji ma czas reakcji – szybkość
  • przeciwdziałania zagrożeniu ze względu na niezwykle szkodliwe konsekwencje
  • realizacji kontaktu online, przeradzającego się w zachowania w
  • świecie rzeczywistym: uwiedzenie i wykorzystanie seksualne, kidnaping, a także
  • wyłudzenie pieniędzy czy przedmiotów dużej wartości. W przypadku
  • niebezpiecznych kontaktów inicjowanych w Internecie może dochodzić do
  • zagrożenia życia i zdrowia, szantażu i przymusu realizacji czynności seksualnych.
  • 2. Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów
  • Należy zidentyfikować i zabezpieczyć w formie elektronicznej dowody działania
  • dorosłego sprawcy uwodzenia (zapisy rozmów w komunikatorach czy na portalach
  • społecznościowych, zrzuty ekranowe, zdjęcia, wiadomości e mail). Jednocześnie
  • bezzwłocznie należy zawiadomić policję o wystąpieniu zdarzenia.
  • 3. Identyfikacja sprawcy(-ów)
  • Ze względu na bezpieczeństwo nie należy podejmować samodzielnych działań w
  • celu dotarcia do sprawcy, lecz udzielać wszelkiego możliwego wsparcia organom
  • ścigania, m. in. zabezpieczyć i przekazać zebrane dowody. Identyfikacja sprawcy
  • wykracza poza kompetencje i możliwości Fundacji.
  • 4. Działania wobec ofiary zdarzenia
  • W każdym przypadku próby nawiązania niebezpiecznego kontaktu – np. w celu
  • werbunku do sekty lub grupy promującej niebezpieczne zachowania, a także
  • rekrutacji do grupy terrorystycznej – należy przede wszystkim zapewnić ofierze
  • opiekę psychologiczną i poczucie bezpieczeństwa. Podobnego wsparcia należy
  • udzielić w przypadku zaobserwowania zachowań zagrażających zdrowiu i życiu
  • (samookaleczenia, zażywanie substancji psychoaktywnych), bowiem zachowania te
  • mogą być inicjowane i wzmacniane poprzez kontakty w Internecie. O możliwym
  • związku takich zachowań z inspiracją płynącą z Internetu należy powiadomić
  • rodziców.
  • Pierwszą czynnością w ramach reakcji na zagrożenie jest otoczenie ofiary pomocą
  • psychologiczną we współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi. W trakcie
  • rozmowy z małoletnim prowadzonej z uwzględnieniem jego
  • komfortu psychicznego przez psychologa/pracownika, do którego małoletni ma
  • szczególne zaufanie, należy uzyskać wszelkie możliwe informacje o sprawcy i
  • przekazać je policji. Trzeba upewnić się, że kontakt ofiary ze sprawcą
  • został przerwany, a małoletni odzyskał poczucie bezpieczeństwa.
  • Towarzyszyć temu powinna analiza sytuacji domowej (rodzinnej), w której tkwić
  • może źródło poszukiwania kontaktów w Internecie. Małoletniemu należy udzielić
  • profesjonalnej opieki terapeutycznej i/lub lekarskiej. Wszelkie działania Fundacji
  • wobec małoletniego powinny być uzgadniane z rodzicami/ opiekunami prawnymi i
  • inicjowane za ich zgodą.
  • Współpraca z policją i sądami rodzinnymi
  • W przypadkach naruszenia prawa – szczególnie w przypadku uwodzenia
  • małoletniego do lat 15 – obowiązkiem Fundacji jest powiadomienie policji lub sądu
  • rodzinnego.
  • Współpraca ze służbami społecznymi i placówkami specjalistycznymi
  • W przypadkach uwiedzenia nieletnich przez osoby dorosłe rekomenduje się – w
  • porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi – skierowanie ofiary na terapię do
  • placówki specjalistycznej opieki psychologicznej.
  • Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu
  • osób nieletnich
  • Rodzaj zagrożenia objętego procedurą
  • Seksting to przesyłanie wiadomości drogą elektroniczną w formie wiadomości MMS
  • lub z wykorzystaniem różnych aplikacji i komunikatorów albo publikowanie np. na
  • portalach (społecznościowych) prywatnych treści, głównie zdjęć lub filmów, o
  • kontekście seksualnym, erotycznym.
  • Sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:
  • 1. Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności zdarzenia
  • W przypadku sekstingu zgłoszeń dokonują głównie rodzice lub opiekunowie prawni
  • małoletniego. Delikatny charakter sprawy, a także odpowiedzialność karna sprawcy,
  • wymagają zachowania daleko posuniętej dyskrecji i profesjonalnej reakcji.
  • Niekiedy zgłoszenia dokonują ofiary lub osoby je znające.
  • 2. Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów
  • Wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje sekstingu, które skutkują koniecznością
  • realizacji zmodyfikowanych procedur reagowania:
  • Rodzaj 1. Wymiana materiałów o charakterze seksualnym następuje tylko w ramach
  • związku między dwojgiem rówieśników. Materiały nie uległy rozprzestrzenieniu
  • dalej.
  • Rodzaj 2. Materiały o charakterze seksualnym zostały rozesłane większej liczbie
  • osób, jednak nie dochodzi do cyberprzemocy na tym tle. Młodzież traktuje materiał
  • jako formę wyrażenia siebie.
  • Rodzaj 3. Materiały zostały rozesłane większej liczbie osób (bez względu na
  • intencje) i na tym tle dochodzi do cyberprzemocy.
  • 3. Identyfikacja sprawcy (-ów)
  • Identyfikacja sprawcy będzie możliwa przede wszystkim dzięki zabezpieczeniu
  • dowodów – przesyłanych zdjęć czy zrzutów ekranów portali, w których
  • opublikowano zdjęcie(-a). W niektórych przypadkach seksting może
  • nosić znamiona przestępstwa związanego z produkcją oraz rozpowszechnianiem
  • materiałów pornograficznych z udziałem osoby małoletniej (poniżej 18. r. ż.) – art.
  • 202 § 3 i 4 kk, dlatego skrupulatność i wiarygodność dokumentacji ma
  • duże znaczenie. Należy przy tym przestrzegać zasad dyskrecji, szczególnie w
  • środowisku rówieśniczym ofiary.
  • 4. Działania wobec ofiar zdarzenia
  • W razie upublicznienia przypadku sekstingu w środowisku rówieśniczym pierwszą
  • reakcją, oprócz dokumentacji dowodów, jest otoczenie opieką psychologiczną
  • ofiary oraz zaproponowanie odpowiednich działań wychowawczych. Rozmowa na
  • temat identyfikacji potencjalnego sprawcy powinna być realizowana z
  • uwzględnieniem komfortu psychicznego małoletniego – ofiary sekstingu, z jego
  • poszanowaniem.
  • 5. Współpraca z policją i sądami rodzinnymi
  • W przypadku publikacji lub upowszechniania zdjęć o charakterze pornografii
  • dziecięcej (co jest wykroczeniem ściganym z urzędu) Zarząd Fundacji powiadamia
  • o tym zdarzeniu policję lub sąd rodzinny. Współpraca z placówkami
  • specjalistycznymi
  • Kontakt ofiar z placówkami specjalistycznymi może okazać się konieczny w
  • indywidualnych przypadkach. O skierowaniu do nich decyzję powinien podjąć
  • psycholog wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi ofiary.
    • Rozdział 5

  • Organizacja procesu ochrony małoletnich w Fundacji
  • wdrażanie „Standardów ochrony małoletnich”
  • 5.1 Podział obowiązków i przydział zadań w zakresie wdrażania „Standardów
  • ochrony małoletnich”
  • Podmiot Zadanie/obowiązek Termin
  • Zarząd Fundacji 1. Zatwierdzenie „Standardów ochrony małoletnich” i
  • wdrożenie ich w życie zarządzeniem.
  • Luty 2024
  • 2. Opublikowanie dokumentu w wersji skróconej na
  • stronie www.fundacja-rehabilitacja.pl
  • Luty 2024
  • 3. Wyznaczenie koordynatora wdrażania zasad
  • określonych w dokumencie
  • Luty 2024
  • 4. Przydział zadań związanych z postępowaniem w
  • przypadku krzywdzenia małoletnich i przewodniczenia
  • Zespołom interwencyjnym.
  • Luty 2024
  • 5. Powoływania Zespołów interwencyjnych do
  • rozpoznania Bezpośrednio Po Otrzymaniu informacji
  • sprawy krzywdzenia małoletniego
  • Bezpośrednio
  • po otrzymaniu
  • informacji
  • 6. Przeprowadzenie szkolenia wstępnego pracowników
  • Fundacji: Omówienie treści dokumentu, zasad
  • organizacyjnych wspierania i ochrony małoletnich,
  • standardów obowiązujących w Fundacji w zakresie
  • ochrony małoletnich, postępowania w sytuacji
  • krzywdzenia.
  • Luty 2024
  • 7. Podejmowanie interwencji prawnej, podpisywanie
  • pism interwencyjnych w trudnych sytuacjach.
  • Na bieżąco
  • 8. Określenie obiegu dokumentów związanych z
  • rozpatrywaniem przypadków krzywdzenia małoletnich.
  • Luty 2024
  • 9. Przypomnienie pracownikom Fundacji zasad
  • bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i
  • Polityki bezpieczeństwa.
  • Luty 2024
  • Koordynator d.s.
  • Standardów
  • ochrony
  • małoletnich –
  • Tomasz
  • Fedynyszyn
  • 1. Przekazuje informacje o funkcjonowaniu Standardów
  • ochrony małoletnich, ich treści oraz zasadach ochrony
  • małoletnich w Fundacji
  • Na bieżąco
  • 2. Kontroluje jakość dostępnych dokumentów w Fundacji
  • w zakresie Standardów ochrony małoletnich.
  • Na bieżąco
  • 3. Koordynuje działania w ramach pomocy
  • krzywdzonemu małoletniemu, nadzoruje rejestr
  • prowadzonych Spraw.
  • Na bieżąco
  • 4. Nadzoruje prawidłowość sporządzania dokumentacji, w
  • tym wypełnienia Karty A I B
  • Na bieżąo
  • 5. Dokonywanie raz na dwa lata przeglądu Standardów
  • ochrony małoletnich”
  • Raz na dwa lata
  • Obsługa biura 1.Poinformowanie każdego nowo zatrudnionego
  • pracownika o konieczności zapoznania się z
  • następującymi dokumentami:
  • -Standardy ochrony małoletnich
  • -Polityką Bezpieczeństwa przetwarzania danych
  • osobowych,
  • – Regulaminami i instrukcjami bhp i ppoż.
  • – Regulamin pracy,
  • – Statut Fundacji,
  • Przed
  • nawiązaniem
  • stosunku pracy
  • 2. Gromadzenie w dokumentacji pracowniczej, oprócz
  • innych dokumentów wymaganych prawem, oświadczenia
  • z KRK, Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli,
  • Zaświadczenia z Rejestru Przestępców na Tle Seksualnym;
  • a w przypadku obywateli innych krajów: wymagane
  • oświadczenia lub zaświadczenia.
  • Na bieżąco
  • 3. Prowadzenie rejestru zgłaszanych spraw dotyczących
  • podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich
  • Na bieżąco
  • 4. Przekazywanie zawiadomień o podejrzeniu
  • krzywdzenia lub krzywdzeniu, które wpłynęły do biura
  • (telefon, maile, ustnie) koordynatorowi ds. wdrażania
  • standardów.
  • Na bieżąco
  • 5. Stosowanie do archiwizacji dokumentów
  • wytworzonych w procesie rozpatrywania spraw
  • krzywdzenia JRWA
  • Na bieżąco
  • Informatyk
  • pracownik
  • Fundacji
  • 1.Umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły
  • informacji na temat:
  • – Praw dziecka/człowieka
  • – Ochrony przed przemocą oraz wykorzystywaniem
  • – Zagrożenia bezpieczeństwa w Internecie
  • Na bieżąco
  • Każdy terapeuta
  • Pracownik
  • Fundacji
  • 1.Pedagogizacja rodziców w zakresie wychowania bez
  • przemocy.
  • Na bieżąco
  • 2. Zapoznaje się i przestrzega postanowień „Standardów
  • ochrony małoletnich”
  • Luty 2024
  • 3. W miarę możliwości, w trakcie prowadzonych zajęć,
  • warsztatów zapoznaje małoletnich z treścią dokumentu
  • np. w formie informacji o prawach dziecka i prawach
  • człowieka.
  • Na bieżąco
  • 4. W przypadkach podejrzenia krzywdzenia małoletniego
  • podejmuje działania określone w poszczególnych
  • procedurach postępowania.
  • Na bieżąco
  • 5. Prowadzenie szkoleń, warsztatów o zjawisku przemocy,
  • skutkach, symptomach, rozpoznawaniu jej stosowania.
  • Na bieżąco
  • 6.W czasie indywidualnych konsultacji, wyjaśnianie
  • małoletnim i ich rodzicom/prawnym opiekunom zasad
  • ochrony małoletnich obowiązujących w Fundacji.
  • Na bieżąco
  • 5.2 Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu
  • Fundacji do stosowania standardów oraz sposób dokumentowania tej
  • czynności
  • Osobą odpowiedzialną za przygotowanie personelu do stosowania standardów jest
  • Zarząd Fundacji. Przygotowanie personelu polega na pogłębianiu wiedzy i
  • umiejętności rozpoznawania krzywdzenia, objawów, identyfikacji
  • ryzyka krzywdzenia i podejmowania, zgodnie z prawem, właściwych działań a
  • także wiedzy z zakresu odpowiedzialności prawnej w przypadku zaniechania
  • postępowania w celu ochrony i wsparcia małoletnich.
  • Zakres szkoleń ustalany jest na podstawie wyników diagnozy potrzeb pracowników
  • w tym zakresie. W Fundacji organizuje się wewnętrzne doskonalenie terapeutów. Za
  • ich organizację i przebieg odpowiada przewodniczący.
  • 5.3 Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach podejrzenia
  • krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich.
  • Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach krzywdzenia lub
  • krzywdzenia małoletnich w Fundacji:
  • 1. Zarząd Fundacji – Tomasz Juchimowicz
  • 2. Koordynator d. s Standardów ochrony małoletnich – Tomasz Fedynyszyn
  • 3. Wyznaczony terapeuta – Magdalena Wasiluk, Grabiański Hubert
  • W przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia małoletniego należy zostawić
  • zawiadomienie o przemocy pierwszemu spotkanemu pracownikowi Fundacji.
  • 5.4 Dokumentowanie zdarzeń podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia
  • małoletnich i archiwizowanie wytworzonej dokumentacji.
  • Dla każdego zdarzenia podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich
  • zakładana jest imienna teczka z nazwiskiem małoletniego. Teczkę zakłada i
  • prowadzi Koordynator d.s Standardów ochrony małoletnich.
  • Do czasu zakończenia sprawy teczka pozostaje w gabinecie Koordynator d.s
  • Standardów ochrony małoletnich lub Zarządu Fundacji i jest należycie chroniona
  • przed dostępem osób nieuprawnionych.
  • W teczce umieszcza się:
  • 1. Zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia lub zgłoszenie krzywdzenia – załącznik
  • 1;
  • 2. Protokół rozmowy ze zgłaszającym, o ile jest możliwym jego sporządzenie.
  • 3. Kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy – załącznik 3 lub 4.
  • 4. Protokoły i notatki z rozmów z małoletnim i osobą jemu najbliższą lub
  • niekrzywdzącym rodzicem/opiekunem.
  • 5. Protokół z posiedzenia Zespołu interwencyjnego, powołanego przez Zarząd.
  • 6. Kopię „Niebieskiej Karty – A”, w przypadku, gdy zostanie wszczęta
  • procedura „Niebieskie Karty” – załącznik 5.
  • 7. Kopię „Niebieskiej Karty – B”, w przypadku, gdy została wszczęta procedura
  • „Niebieskie Karty” – załącznik 6.
  • 8. Protokoły z rozmów z osobą krzywdzącą – o ile taka będzie przeprowadzana.
  • 9. Korespondencję pomiędzy np. sądem rodzinnym, Ośrodkiem Pomocy
  • Społecznej i innymi.
  • 10.Plan wspierania małoletniego.
  • 11.Karty monitorowania zachowań krzywdzonego, opinie terapeutów
  • prowadzących zajęcia z dzieckiem.
  • 12.Ocena efektywności wsparcia.
  • 13.Wykaz telefonów, adresów instytucji świadczących wsparcie ofiarom
  • przemocy.
  • 5.5 Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia
  • Plan wsparcia małoletniego po ujawnieniu jego krzywdzenia opracowuje zespół
  • powołany przez Zarząd Fundacji. W jego skład mogą wchodzić: koordynator d. s
  • Standardów ochrony małoletnich, psycholog, pedagog. Struktura dokumentu „Plan
  • wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia”
  • • Imię i nazwisko,
  • • Imiona i nazwiska członków zespołu sporządzającego plan wsparcia
  • • Tytuł, z jakiego został opracowany plan wsparcia,
  • • Diagnoza sytuacji małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia,
  • • Cel wsparcia małoletniego,
  • • Identyfikacja zasobów wewnętrznych Fundacji oraz źródeł zewnętrznych
  • wsparcia dziecka – ofiary krzywdzenia, • Zakres współdziałania Fundacji z
  • podmiotami zewnętrznymi na rzecz wsparcia małoletniego, • Zakres, wymiar
  • godzin, okres wsparcia udzielonego małoletniemu,
  • • Formy i metody wsparcia małoletniego,
  • • Ocena efektywności wsparcia udzielonego małoletniemu.
  • Przeprowadzenie diagnozy sytuacji małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia:
  • a) charakterystyka doznanej krzywdy (rodzaj doznanej krzywdy, okoliczności
  • doznanej krzywdy, stopień naruszenia prawa, stopień zagrożenia
  • bezpieczeństwa małoletniego – w obszarze zdrowia, życia, rozwoju);
  • b) analiza dostępnej dokumentacji, np. wyniki rozmów, wyniki obserwacji
  • (zachowanie, wygląd) dokonane przez np. rodziców, psychologa/pedagoga/
  • logopedę, innych pracowników oraz instytucji wspomagających
  • ochronę dziecka – psychologów, pedagoga, wychowawcę ze szkoły;
  • c) określenie czynników ryzyka doznanej krzywdy oraz czynników wsparcia
  • małoletniego–ustalenie indywidualnych potrzeb ofiary krzywdzenia w
  • obszarze jej zdrowia/życia, zdrowia psychicznego,
  • funkcjonowania emocjonalno- społecznego oraz w obszarze prawnym i
  • socjalnym.
  • Zdefiniowanie celu oferowanego wparcia, np.:
  • a) zapewnienie specjalistycznego wsparcia małoletniemu, udzielanie
  • systematycznej lub okresowej pomocy np. psychologicznej, terapeutycznej;
  • b) wdrożenie działań mających przywrócić równowagę emocjonalną
  • małoletniemu, wzmacnianie poczucia jego własnej wartości;
  • c) wspieranie rodziców/opiekunów prawnych małoletniego w
  • rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  • d) złagodzenie psychicznych i behawioralnych objawów skrzywdzenia
  • złagodzenie stresu, lęku małoletniego;
  • e) zapewnienie bezpieczeństwa (np. socjalnego, psychicznego, prawnego);
  • f) kształcenie umiejętności radzenia sobie z brakiem akceptacji społecznej,
  • izolowaniem, dyskredytowaniem, z trudnymi sytuacjami w środowisku
  • rodzinnym i społecznym.
  • Identyfikacja zasobów wewnętrznych Fundacji oraz źródeł zewnętrznych wsparcia
  • małoletniego – ofiary krzywdzenia, np.:
  • a) zasoby wewnętrzne Fundacji: Zarząd, zespół psychologów/pedagogów, zespół
  • interwencyjny, rodzice/opiekunowie prawni dziecka;
  • b) źródła zewnętrzne wsparcia dziecka krzywdzonego, np. sąd rodzinny, kurator
  • sądowy, policja, placówki doskonalenia nauczycieli, służba zdrowia, GOPS,
  • organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony dzieci
  • przed krzywdzeniem itp.
  • Ustalenie zakresu współdziałania Fundacji z podmiotami zewnętrznymi na rzecz
  • wsparcia małoletnich. Pracownicy Fundacji działają na rzecz wsparcia małoletniego
  • zgodnie z zakresem swoich obowiązków i uprawnień, współpracujące z
  • rodzicami/opiekunami prawnymi małoletniego.
  • Ustalenie harmonogramu działań w ramach wsparcia udzielanego małoletniemu –
  • ustalenie zakresu, wymiaru godzin, okresu wsparcia:
  • a) zakres wsparcia wynika ze zdiagnozowanych w różnych obszarach
  • indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz psychofizycznych
  • małoletniego – ofiary krzywdzenia;
  • b) wymiar godzin i okres, w jakim będzie udzielane wsparcie zależy od
  • doświadczanych przez małoletniego skutków krzywdy oraz zaobserwowanych
  • efektów wsparcia w okresie ich monitorowania.
  • Ustalenie form i metod wsparcia małoletniego:
  • Przykładowe formy pracy:
  • ✓ indywidualna – praca indywidualna z małoletnim w zależności od rodzaju
  • krzywdy – zgodnie z przyjętymi w Fundacji procedurami;
  • ✓ zespołowa: warsztaty rozwojowe, zajęcia grupowe
  • Przykładowe metody wsparcia krzywdzonego dziecka: bezpośrednia rozmowa z
  • małoletnim prowadzona przez psychologa/pedagoga/logopedę; warsztaty
  • rozwojowe; analiza dokumentacji związanej z sytuacja małoletniego; obserwacja
  • zachowania.
  • 1. Ocena efektywności udzielanego wsparcia:
  • ✓ Zasady i sposób monitorowania efektów wsparcia, np. 2 razy w roku szkolnym;
  • sposób – wyniki obserwacji prowadzonej przez specjalistów, rodziców/opiekunów
  • prawnych dziecka (sojuszników dziecka) w czasie oferowanych formach wsparcia;
  • wyniki rozmów z małoletnim; efekty wsparcia udzielanego małoletniemu
  • przez podmioty zewnętrzne; analiza dostępnej dokumentacji;
  • ✓ Ocena efektów wsparcia: ocena adekwatności udzielonego wsparcia do
  • zdiagnozowanych potrzeb małoletniego – ofiary krzywdzenia.
  • 5.6 Udostępnianie „Standardów ochrony małoletnich”
  • W Fundacji opracowane zostały dwie wersje dokumentu „Standardów ochrony
  • małoletnich: ➢ Wersja „zupełna”, inaczej kompletna,
  • ➢ Wersja „skrócona” – przeznaczona dla małoletnich.
  • Wersja „zupełna” jest dostępna w biurze i placówce Fundacji w formie wydruku.
  • Wgląd w wersję „zupełną” mają: wszyscy pracownicy, rodzice, zewnętrzne
  • podmioty uprawnione do kontroli.
  • Wersja „zupełna” i „skrócona” jest ogólnie dostępna ze względu na jej
  • opublikowanie na stronie internetowej Fundacji.
  • 5.7 Zasady przeglądu i aktualizacji standardów
  • Zarząd Fundacji dokonuje oceny stopnia znajomości i poprawności stosowania
  • „Standardów ochrony małoletnich” na bieżąco, w ramach sprawowanego nadzoru
  • pedagogicznego.
  • W przypadku zmian prawa, wymagającego ich wdrożenia w dokumencie
  • nowelizacje są wprowadzane na tych samych zasadach, które obowiązywały przy
  • wdrożeniu dokumentu.
  • W celu oceny funkcjonalności i przydatności dokumentu w Fundacji prowadzone są
  • ewaluacje typu: • in-term (w trakcie posługiwania się i stosowania opracowania),
  • • ex- post (po upływie dwóch lat od daty wdrożenia).
  • Ewaluację przeprowadza Koordynator ds Standardów ochrony małoletnich z
  • użyciem technik: − analizy dokumentu,
  • − wywiadów z rodzicami i pracownikami Fundacji,
  • − sondażu, z użyciem ankiety anonimowej,
  • − dyskusji grupowej w zespołach psychologów/pedagogów.
  • Raport z ewaluacji wraz z wnioskami i rekomendacjami Koordynator ds Standardów
  • ochrony małoletnich przedstawia pracownikom Fundacji.
  • Podstawy prawne:
  • 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U.
  • z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289 oraz 535)
  • 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie
  • procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”
  • (Dz. U. poz. 1870)
  • 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i
  • opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1606)
  • 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2023 r.
  • poz. 984 ze zm.)
  • 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023 r.
  • poz. 900)
  • 6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z
  • 2019 r. poz. 1781)
  • 7. Konwencja o prawach dziecka (Dz.U.1991 nr 120, poz. 526)
  • 8. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2012, poz. 1169)
   • Obowiązują od dnia 15.02.2024 r.