ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU pn. „ Integracyjne zawody sportowe osób niepełnosprawnych”

Białystok, 17.05.2016

  

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. „ Integracyjne zawody sportowe osób niepełnosprawnych”

 

            Zapytanie dotyczy realizacji projektu pn. ”Integracyjne zawody sportowe osób niepełnosprawnych” w ramach Konkursu 24 z dnia 28.09.2015r., współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zorganizowanie cyklu 6 imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na : zakup nagród dla uczestników projektu.

 

 1. Zamawiający

 

Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji

 1. Wołodyjowskiego 5

15-287 Białystok

tel.: 85 875 – 80 – 13

698 240 946

strona internetowa: www.fundacja-rehabilitacja.pl

e-mail: fundacjabialystok@gmail.com

NIP: 542-31-63-746

REGON: 200353382

KRS: 0000354489

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, których wartość, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w  wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów, przekracza kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

 • Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nagród oraz statuetek/medali na potrzeby projektu „Integracyjne zawody sportowe osób niepełnosprawnych”. Zamówienie podzielone jest na 6 oddzielnych zawodów, realizowanych w różnych terminach.

 

 1. Ogólnopolski Turniej Lekkoatletyczny

 

LP Nazwa ilość
1 Plecak sportowy –backpack ARP 30 dark grey 6
2 Rakiety arengo set funyten blue orang 5
3 Śpiwór sportowy forclaz 15 blue 5
4 Zestaw do badmintona set Discovery ad marine orange 5
5 Plecak sportowy backpack arp 20 burgundy/pink 1
6 Plecak Sportowy backpack arp 30 red/grey 3
7 Torba sportowa tr duffle  90l black 1
8 Piłka AF 500 SR 1
9 Piłka 300 JR SHARK ORANGE 1
10 Zestaw ARTENGO SR 830 2
11 Zestaw ARTENGO SET FRIENDS 1
12 Piłka BALL POLAND 16 COLO 1 2
13 Plecak sportowy BACKPACK ARP 20 BLUE/BEIGE 1
14 Plecak sportowy BACKPACK ARP 30 DARK GREY 3
15 MEDALE 93

 

 1. Ogólnopolski Turniej Pływacki

 

LP Nazwa ilość
1 Termos turystyczny ISOTHERMAL BOTTLE 1,5L 2
2 Rękawice piłkarskie PULSE FINGER SUPPORT JR S1 16 1
3 Odzież do koszykówki TANK NBA WARRIORS  AD FW 16 1
4 Odzież do koszykówki SHORT NBA WARRIORS AD FW 16 1
5 Torba sportowa NEW DUFFEL M BLUE 1
6 Plecak sportowy REEBOK BACK TO SPORT BLK PINK 1
7 Plecak sportowy NIKE TEAM TRAINING BLACK 2
8 Torba sportowa BAG PUMA FITNESS WORKOUT SS16 1
9 Stabilizator sportowy KNEE MID 500 1
10 Klapki basenowe HYDROFIT MAN BLAC/ANTRACITE 1
11 Sprzęt do gry w darta ELECTRO DARTBOARD 110 1
12 Piłka EUROPE LEAGUE S2 16 1
13 Piłka RISE UP T7 1
14 Piłka BEACH CLASSIC 1
15 Recznik AQUA – SPEED DRY SOFT 50X100 NIEBIESKI 10
16 Rakieta do tenisa ziemnego WILSON GRAND SLAM XL 2
17 MEDALE 70

 

 1. Ogólnopolski Turniej Koszykówki na Wózkach

 

LP Nazwa ilość
1 Piłka koszykowa LEGEND Street Cellular Roz.7 10
2 Frotka na rękę PUMA WRISTBAND czarno/biała/5259 01 10
3 Plecak 4F LOGAN granat ciemny PCU001 10
4 Koszulki z indywidualnie zaprojektowanym nadrukiem 11
5 Puchary/statuetki 3

 

 1. Ogólnopolski Turniej Bocci

 

LP Nazwa Ilość
1 Gra Boule – kule do gry 6szt 5
2 Kręgle neoprenowe Schildkrot 3
3 Zestaw rakiet do badmintona Redox RS 104 3

 

4 Lotki plastikowe białe 3szt abisal/502-3 3
5 Medale 60
6 Puchary/statuetki 3

 

 1. Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego

 

LP Nazwa ilość
1 Rakieta do tenisa z pokrowcem AXER Junior 2
2 Plecak 4F LOGAN granat ciemny PCU001 3
3 Śpiwór MUMIA L 2
4 Radio BLAUPUNKT PP5BR 1
5 Medale 30

 

 1. Ogólnopolski Turniej w Strzelectwie Sportowym

 

LP Nazwa ilość
1 Plecak 4F LOGAN granat ciemny PCU001 2
2 Torba 4F TPU001B czarna 2
3 Torba 4F TPU001A 2
4 Plecak 4F LOGAN granat ciemny PCU001 1
5 Medale 30

 

 1.   Wykonawca zobowiązuje się do:

 Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość świadczonej usługi.

 

 1. Warunki składania ofert i zawartość oferty:

– Ofertę wraz z podpisanym oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych          z Fundacją Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku należy wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: fundacjabialystok@gmail.com, wysłać pocztą tradycyjną na adres : Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji ul. Wołodyjowskiego 5, 15-287 Białystok lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

–  Termin składania oferty do 31.05.2016r. do godziny 00:00 (data wpłynięcia do biura)

– Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako łączna cena brutto z naliczonym podatkiem VAT za poszczególne zestawy nagród na każdą z 6 imprez sportowych.

 

 1. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie całkowita cena brutto zestawu nagród na poszczególne zawody oraz dostępność wszystkich elementów poszczególnych zestawów nagród, będących przedmiotem zapytania ofertowego.

 

 • Warunki które musi spełnić Wykonawca:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

Składając ofertę – oferent jednocześnie oświadcza że nie ma powiązania osobowego ani kapitałowego z Fundacją Rozwoju Sportu i Rehabilitacji z siedzibą w Białymstoku, z osobami upoważnionymi do zaciągania w jego imieniu zobowiązań, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Z poważaniem,

„ Integracyjne zawody sportowe osób niepełnosprawnych” – Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach wniosku o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych składany w ramach Konkurs 24 z dnia 28.09.2015r.

Comments are closed.