Zapytanie ofertowe prowadzenie hipoterapii i alpakoterapii

zapytanie ofertowe -prowadzenie hipoterapiii alpakoterapii


Białystok, dn. 16.10.2020 r.

Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji
ul. Wołodyjowskiego 5
15-287 Białystok

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w imieniu Fundacji Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku zapraszam do złożenia oferty, dotyczącej prowadzenia Hipoterapii i Alpakoterapii
na potrzeby Projektu pn. „Chcę, mogę, potrafię”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zapytania jest prowadzenie Hipoterapii i Alpakoterapii na terenie:
– województwa podlaskiego w mieście Białystok, bądź najbliższej okolicy.
2. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie terapii indywidualnej u osób niepełnosprawnych z Hipoterapii i w grupach 4 osobowych z Alpakoterapii.
3. Zleceniobiorca zapewnia pomieszczenia oraz sprzęt dostosowany do terapii, uwzględniając jednocześnie bezpieczeństwo oraz higienę warunków pracy.
4. Formy wsparcia mają być prowadzone w obiekcie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewnionych przez Zleceniobiorcę.

II. Wymogi odnośnie wykonawców:
1. Posiadanie kwalifikacji i wymaganych uprawnień niezbędnych do prowadzenia Hipoterapii i Alpakoterapii.
2. Obie terapie prowadzone muszą być w jednym miejscu, przez tego samego wykonawcę.
3. Posiadanie niezbędnego doświadczenia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
4. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do udokumentowania wykonania przedmiotu umowy za pomocą uzgodnionej ze Zleceniodawcą dokumentacji, w szczególności związanej z rozliczeniem czasu pracy.
5. Miejsce, w którym mają odbywać się terapie określone w przedmiocie zamówienia, musi posiadać halę umożliwiającą prowadzenie Hipoterapii i Alpakoterapii przez cały rok ( z wyłączeniem lipca i sierpnia).

III. Termin realizacji zamówienia:
1. Prowadzenie form wsparcia tj. Hipoterapia i Alpakoterapia w projekcie pn. „Chcę, mogę, potrafię”, odbywać się będą w terminie od 01.04.2021r. do 31.03.2024r. (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych lipca i sierpnia).
2. Możliwość prowadzenia formy wsparcia od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-20.00.

IV. Kryteria wyboru:
1. Spełnienie łącznie wymogów i terminów dotyczących wykonywania zlecenia (pkt. I, II i III)
2. Najniższa cena brutto za realizację usługi.

V. Oferta:
1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę zainteresowaną prowadzeniem formy wsparcia.
2. Do oferty należy załączyć:
Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia Hipoterapii i Alpakoterapii
3. Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy fundacjabialystok@gmail.com, osobiście bądź listownie na adres:
Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji
ul. Wołodyjowskiego 5
15-287 Białystok
w terminie do 30.10.2020r.
4. Osobą do kontaktu z ofertami jest Juchimowicz Tomasz – Prezes Zarządu Fundacji, tel. 858758013, mail: fundacjabialystok@gmail.com
5. Zleceniodawca odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

Prezes Zarządu Fundacji

Tomasz Juchimowicz

Comments are closed.