Informujemy, że aktualnie w terminie od 01.04.2022r do 31.03.2023r realizowany jest drugi etap projektu „Chcę, Mogę, Potrafie”

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW !!!

/>„Chcę,mogę, potrafię”. Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach wniosku o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r.,poz 426 z późn. zm.), składany w ramach Konkursu 1/2020 pn.”Pokonamy bariery” z dnia 09.10.2020r.

 

 

Do projektu zakwalifikowane zostaną 62 osoby niepełnosprawne z województwa podlaskiego, które w dniu przystąpienia do projektu nie ukończyły 25 roku życia. Beneficjenci Projektu zakwalifikowani będą do poszczególnych grup :

I – 24 osoby niepełnosprawne zakwalifikowane zostaną do części stymulacyjnej, w której skorzystają z takich form wsparcia jak: Mikropolaryzacja metodą tDCS, EEG-Biofeedback, HEG-Biofeedback, Eyetracking , Alpakoterapia oraz Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

II – 30 osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych zostanie do części rehabilitacyjno-terapeutycznej, w której skorzystają z takich form wsparcia jak: Integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, Zajęcia usprawniające ruchowo, Zajęcia rozwijające aktywność i kreatywność oraz Hipoterapia

III – 8 osób niepełnosprawnych zostanie zakwalifikowanych do Terapii Metodą Tomatisa

 

W ramach projektu zaplanowano również organizację Dnia Dziecka oraz Mikołajek.

 

Terapie zaplanowane w Projekcie nie są przypadkowe i jednolite dla wszystkich, ale ukierunkowane, systematyczne i programowane zgodnie z etapami rozwoju dziecka przez zespół specjalistów. Projekt przewiduje formy wsparcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka- najbardziej przemyślane działania, które pomogą mu pokonywać trudności w poznawaniu świata, uczestniczeniu w życiu społecznymi osiąganiu samodzielności. Dzięki tym staraniom w dużej mierze udaje się zapobiec negatywnym skutkom niepełnosprawności. Każdy z beneficjentów zakwalifikowany do części rehabilitacyjno-terapeutycznej zostanie zdiagnozowany pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej. Natomiast beneficjenci zakwalifikowani do części stymulacyjnej diagnozowani będą przed rozpoczęciem zajęć przez neurologa. Z wszystkich proponowanych zajęć mogą korzystać dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami w sferze wzroku, słuchu, mowy, z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz z innymi niepełnosprawnościami nie wykluczając sprzężeń. Z uwagi na to, że są to w przeważającej większości zajęcia indywidualne to ich specyfika i sposób oddziaływania jest dostosowany bezpośrednio do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej uczestniczącej w zajęciach, do jej schorzenia, potrzeb i wieku.

 

 

Rekrutacja

1.Rekrutacja prowadzona będzie na terenie województwa podlaskiego w okresie od 1 do 15 kwietnia 2021 roku z zastrzeżeniem prawa przedłużenia okresu rekrutacji, jeżeli w wyznaczonym terminie nie uda się przeprowadzić naboru.

2.W czasie prowadzenia rekrutacji biuro projektu będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

  1. Wnioskodawca zapewnia równy dostęp do udziału w projekcie beneficjentom ostatecznym zamieszkałym na terenie całego województwa podlaskiego.
  2. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 62 beneficjentów ostatecznych zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego.
  3. Grupą docelową są osoby niepełnosprawne w wieku od 3 do 25 roku życia.
  4. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty- pod uwagę będą brane następujące kryteria: -aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne -wiek beneficjenta (osoby, które w momencie przystąpienia do projektu – kwiecień 2021 roku ukończyły 3 r.ż./nie ukończyły 25 r.ż.) -miejsce zamieszkania (województwo podlaskie)
  5. Jeżeli do projektu zgłosi się więcej niż 62 kandydatów, pierwszeństwo będą miały osoby nigdy nie uczestniczące wcześniej w podobnym projekcie, a także pozbawione jakiegokolwiek wsparcia. Następnie o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń
  6. W celu przeprowadzenia selekcji, opiekun prawny/pełnoletni beneficjent wypełni formularz zgłoszeniowy, dostępny w siedzibie biura Fundacji, bądź na stronie internetowej Fundacji: www.fundacja-rehabilitacja.pl. Wypełnione formularze zgłoszeniowe opiekun/pełnoletni beneficjent powinien dostarczyć do biura Fundacji osobiście, za pośrednictwempoczty bądź mailowo. 10.Zgłoszenie rejestrowane jest w momencie wpływu prawidłowo wypełnionego formularza w wersji papierowej do Fundacji. Opiekun prawny/pełnoletni beneficjent zostanie powiadomiony o fakcie rejestracji zgłoszenia w momencie dotarcia do biura zgłoszenia (dotyczy zgłoszeń mailowych). W przypadku braku potwierdzenia opiekun/pełnoletni beneficjent powinien skontaktować się z biurem Fundacji. Zarejestrowany formularz jest podstawą do wpisania kandydata na listę uczestników. 11. Zakwalifikowani kandydaci mogą przystąpić do Projektu po podpisaniu przez opiekuna prawnego/pełnoletniego beneficjenta deklaracji uczestnictwa w Projekcie, która zawiera co najmniej: -wyrażenie woli uczestniczenia w projekcie -oświadczenie opiekuna prawnego/pełnoletniego beneficjenta o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w Projekcie.

 

Harmonogram działań w ramach projektu w terminie od 01.04.2021 do 31.03.2024 roku obejmuje takie podzadania jak: zarządzanie projektem, działania promocyjne, pozyskiwanie beneficjentów do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji, któregoś dziecka, zakup sprzętu do prowadzenia form wsparcia, zatrudnienie kadry merytorycznej do prowadzenia zajęć, diagnoza zaburzeń Integracji Sensorycznej, diagnoza neurologiczna Mikropolaryzcji metodą tDSC, opracowanie i monitorowanie Indywidualnych Planów Działania, prowadzenie procesu wspomagania dzieci w zakresie zaplanowanych form wsparcia, bieżąca kontrola i ocena, bieżące rozliczanie czasu pracy osób obsługujących zadanie, prowadzenie rozliczeń finansowych, konsultacje merytoryczne wspomagania rozwoju dzieci, organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek.

Wszystkie aktualności oraz relacje z prowadzonych zajęć dotyczące projektu umieszczane są na fanpage’u Fundacji na Facebooku.
1 etap realizacji projektu 01.04.2021 – 31.03.2022
Dofinansowanie 821.640,00 zł
Całkowite Koszty projektu 865.320,00 zł


2 etap realizacji projektu 01.04.2022 – 31.03.2023
Dofinansowanie 924.604,31 zł
Całkowite Koszty projektu 969.740,91 zł

 


3 etap realizacji projektu 01.04.2023 – 31.03.2024
Dofinansowanie 933.000,00 zł
Całkowita Wartość 985.416,00 zł