ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKWATEROWANIE WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU z dnia 22.03.2018 r.

zapytanie-ofertowe-na-zakwaterowanie-obozy-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKWATEROWANIE WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU z dnia 22.03.2018 r.
pn. „ Letnie obozy szkoleniowo-rehabilitacyjne”

Zapytanie dotyczy realizacji projektu pn. ”Letnie obozy szkoleniowo-rehabilitacyjne” w ramach Konkursu 4/2017 pn.”Samodzielni i skuteczni” z dnia 10.10.2017r., współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem projektu jest zorganizowanie trzech obozów szkoleniowo-rehabilitacyjnych dla grupy 90 osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na : zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla uczestników projektu podczas trwania obozów szkoleniowo-rehabilitacyjnych.

I. Zamawiający

Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji
ul.Wołodyjowskiego 5
15-287 Białystok
tel.: 85 875 – 80 – 13
698 240 946
strona internetowa: www.fundacja-rehabilitacja.pl
e-mail: fundacjabialystok@gmail.com
NIP: 542-31-63-746
REGON: 200353382
KRS: 0000354489

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, których wartość przekracza 14 000,00 euro zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych w zakresie kwalifikalności kosztów ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem uczestników trzech obozów 7-dniowych dla 50 uczestników w każdym, w trzech różnych terminach (łącznie 150 uczestników) „Letnich obozów szkoleniowo-rehabilitacyjnych” w dniach:
22.06.2018r.-01.09.2018r.

W ramach obsługi wymagamy:
– Zakwaterowania w pokojach maksymalnie 5-osobowych z łazienkami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych (wózków)
– Dogodną lokalizację – nie dalej niż 1 km od plaży/dostępu do jeziora
– Hotel musi posiadać windę oraz podjazdy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
– Dostęp do basenu hotelowego, sauny, jacuzzi.
– Zapewnienie co najmniej 3 pełnowartościowych posiłków w ciągu dnia.

IV. Termin wykonania zamówienia

Od 22.06.2018r. do 01.09.2018r.

V. Warunki składania ofert i zawartość oferty:

– Ofertę należy wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: fundacjabialystok@gmail.com, wysłać pocztą tradycyjną na adres : Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji ul. Wołodyjowskiego 4, 15-287 Białystok lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.
– Termin składania oferty do 15.06.2018r. do godziny 00:00 (data wpłynięcia do biura)
– Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena netto i cena brutto z naliczonym podatkiem VAT.

VI. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:

1. Cena
2. Położenie, dogodny dojazd, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

VII. Warunki które musi spełnić Wykonawca:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Składając ofertę – oferent jednocześnie oświadcza że nie ma powiązania osobowego ani kapitałowego z Fundacją Rozwoju Sportu i Rehabilitacji z siedzibą w Białymstoku, z osobami upoważnionymi do zaciągania w jego imieniu zobowiązań, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:
 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z poważaniem,
Tomasz Juchimowicz

Comments are closed.