ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKWATEROWANIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU pn. „ Integracyjne zawody sportowe osób niepełnosprawnych”

Białystok, 17.05.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKWATEROWANIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. „ Integracyjne zawody sportowe osób niepełnosprawnych”

            

            Zapytanie dotyczy realizacji projektu pn. ”Integracyjne zawody sportowe osób niepełnosprawnych” w ramach Konkursu 24 z dnia 28.09.2015r., współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zorganizowanie cyklu 6 imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na : zapewnienie zakwaterowania dla uczestników projektu podczas trwania wszystkich imprez sportowych.

 

 1. Zamawiający

 

Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji

 1. Wołodyjowskiego 5

15-287 Białystok

tel.: 85 875 – 80 – 13

698 240 946

strona internetowa: www.fundacja-rehabilitacja.pl

e-mail: fundacjabialystok@gmail.com

NIP: 542-31-63-746

REGON: 200353382

KRS: 0000354489

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, których wartość, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w  wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów, przekracza kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

 • Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie zakwaterowania uczestników „Integracyjnych zawodów sportowych osób niepełnosprawnych” w dniach:

 • Ogólnopolski Turniej Lekkoatletyczny – 06-10.06.2016r., ok. 70 osób
 • Ogólnopolski Turniej Pływacki – 23.09-24.09.2016r., ok. 62 osoby
 • Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego – 21.10-22.10.2016r., ok. 70 osób
 • Ogólnopolski Turniej Bocci – 04.11.-05.11.2016r., ok. 40 osób
 • Ogólnopolski Turniej w Strzelectwie Sportowym – 26.11-27.11.2016r., ok. 30 osób
 • Ogólnopolski Turniej Koszykówki na Wózkach – 02.12-04.12.2016r., ok. 36 osób

 

W ramach obsługi wymagamy:

– Zakwaterowania w pokojach maksymalnie 4-osobowych z łazienkami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych (wózków)

– Dogodną lokalizację (jak najmniejsza odległość od miejsca rozgrywania zawodów), natomiast jeżeli odległość przekracza 3 km wówczas dogodny dojazd

– Hotel musi posiadać windę oraz podjazdy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

 1. Termin wykonania zamówienia

 

Od 09.06.2016r. do 04.12.2016r. wg wyszczególnienia w pkt. III

 

 1. Lokalizacja (miejsca przeprowadzanych zawodów)

 

–   Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji – ul. Wołodyjowskiego 5

–  Hala Sportowa Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku – ul. Księdza Stanisława Suchowolca 26

–   Hala sportowa Akademii Medycznej w Białymstoku – ul. Wołodyjowskiego 1

–   Strzelnica Sportowa w Białymstoku – ul. Grunwaldzka 18

–   Pływalnia nr 1 Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – ul. Włókiennicza 4

 

 1. Warunki składania ofert i zawartość oferty:

 

– Ofertę wraz z podpisanym oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych          z Fundacją Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku należy wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: fundacjabialystok@gmail.com, wysłać pocztą tradycyjną na adres : Fundacja Rozwoju Sportu i Rehabilitacji ul. Wołodyjowskiego 5, 15-287 Białystok lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Termin składania oferty do 31.05.2016r. do godziny 00:00 (data wpłynięcia do biura)

– Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena brutto i obejmować cenę zakwaterowania w pokojach jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowych oraz informację o dostępności pokoi we wskazanych terminach.

 

 • Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:

 

 1. Cena
 2. Położenie (jak najmniejsza odległość od miejsca rozgrywania zawodów), dogodny dojazd
 3. Warunki zakwaterowania, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 4. Dostępność pokoi we wskazanych terminach

 

 • Warunki które musi spełnić Wykonawca:

 

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

Składając ofertę – oferent jednocześnie oświadcza że nie ma powiązania osobowego ani kapitałowego z Fundacją Rozwoju Sportu i Rehabilitacji z siedzibą w Białymstoku, z osobami upoważnionymi do zaciągania w jego imieniu zobowiązań, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Z poważaniem,

 

„ Integracyjne zawody sportowe osób niepełnosprawnych” – Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach wniosku o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych składany w ramach Konkurs 24 z dnia 28.09.2015r.

 

 

Comments are closed.